Minimalne wynagrodzenie przy zleceniach i świadczeniu usług

Jeśli zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie albo zlecasz wykonywanie prac na podstawie umowy o świadczenie usług, to pamiętaj, że od 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia za te usługi. Zmiany wprowadzają minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł za pracę np. na umowę zlecenie.

Ile wynosi minimalna stawka?

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych.

Poziom minimalnej stawki godzinowej jest uzależniony od ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2018 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2100 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi 13,70 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kogo dotyczą przepisy?

Stawka godzinowa obejmie nie tylko osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (stawka godzinowa, dzienna, czy np. tygodniowa)

Kogo nie dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka nie dotyczy m.in. zleceniobiorców, którzy samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje mu z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Z obowiązku wyłączono także określone umowy opiekuńcze - np. zawierane w ramach prowadzenia rodzinnego domu pomocy, umowy dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opieki nad grupą osób podczas wycieczek, trwających dłużej niż jeden dzień.

Jak ustalana jest stawka?

Każdego roku wysokość stawki minimalnej będzie konsultowana i podawana oficjalnie do 15 września. Jej wysokość będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje i zaokrąglana będzie do pełnych dziesiątek groszy.

Ochrona pracowników

Przepisy zakazują zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia czy przeniesienia go na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia muszą być dokonywane w formie pieniężnej. Nowe przepisy nakładają obowiązek wypłacania zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w regularnych odstępach czasu – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj też o obowiązku potwierdzania w dokumentach liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Sposób potwierdzania przepracowanych godzin, powinien być ustalony w umowie. Jeśli nie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi powinien przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia  lub  świadczenia usług, w terminie poprzedzającym wypłatę.

Przedsiębiorca zlecający pracę ma obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę przepracowanych godzin przez 3 lata.

Kary

Za złamanie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia godzinowego grozi kara od 1 tys. do 30 tys. złotych. Prawo do kontroli przestrzegania przepisów ma Państwowa Inspekcja Pracy.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, że od stycznia 2017 r. obowiązują inne przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia nowych pracowników na etacie.  Do tej pory pracownik w pierwszym roku pracy musiał otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach, wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – muszą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości.

Zobacz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stawki minialnej na stronach MRPIPS.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie