Minimalne wynagrodzenie przy zleceniach i świadczeniu usług

Jeśli zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie albo zlecasz wykonywanie prac na podstawie umowy o świadczenie usług, powinieneś wiedzieć, że od 2017 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia za te usługi. Zmiany, to przede wszystkim wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę np. na umowę zlecenie.

Ile wyniesie minimalna stawka?

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych.

Poziom minimalnej stawki godzinowej będzie uzależniony od ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników). Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kogo dotyczą przepisy?

Stawka godzinowa obejmie nie tylko osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (stawka godzinowa, dzienna, czy np. tygodniowa)

Kogo nie dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka nie będzie dotyczyła m.in. zleceniobiorców, którzy samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje mu z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Z obowiązku wyłączono także określone umowy opiekuńcze - np. zawierane w ramach prowadzenia rodzinnego domu pomocy, umowy dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opieki nad grupą osób podczas wycieczek, trwających dłużej niż jeden dzień.

Jak ustalana będzie stawka?

Każdego roku wysokość minimalnej będzie konsultowana i podawana oficjalnie do 15 września. Jej wysokość będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje i zaokrąglana będzie do pełnych dziesiątek groszy.

Ochrona pracowników

Przepisy zakazują zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia czy przeniesienia go na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia muszą być dokonywane w formie pieniężnej. Nowe przepisy nakładają obowiazek wypłacania zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w regularnych odstępach czasu – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj też o obowiązku potwierdzania w dokumentach liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Sposób potwierdzania przepracowanych godzin, powinien być ustalony w umowie. Jeśli nie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi powinien przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia  lub  świadczenia usług, w terminie poprzedzającym wypłatę.

Przedsiębiorca zlecający pracę będzie miał obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę przepracowanych godzin przez 3 lata.

Kary

Za złamanie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia godzinowego grozi kara od 1 tys. do 30 tys. złotych. Prawo do kontroli przestrzegania przepisów będzie miała Państwowa Inspekcja Pracy.

Okres przejściowy

Przepisy przejściowe pozwalają w przypadku umów zawartych przed dniem 1 września 2016 r., przeprowadzenie przez strony negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia albo rozwiązanie umowy, z uwagi na brak możliwości renegocjacji, a w pewnych przypadkach rozwiązanie umowy, w związku ze zwiększonymi kosztami wynikającymi z wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, co mogłoby skutkować utratą rentowności przedsiębiorstw oraz stanowić zagrożenie dla realizacji umów.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, że od stycznia 2017 r. obowiązują nowe dotyczące minimalnego wynagrodzenia nowych pracowników na etacie.  Do tej pory pracownik w pierwszym roku pracy musiał otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach, wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości.

Zobacz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stawki minialnej na stronach MRPIPS.

Podstawa prawna

Kwestie minimalnej stawki godzinowej reguluje „ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw"

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie