Pracownicy tymczasowi - jak wybrać agencję zatrudnienia

W sezonie letnim (ale nie tylko), wielu pracodawców zmaga się z potrzebą dodatkowego okresowego zatrudnienia pracowników do prac sezonowych, doraźnych lub po prostu w zastępstwie pracowników, którzy przebywają na urlopie. W tej sytuacji z pomocą przychodzą agencje pracy tymczasowej. Korzyści ze współpracy z agencją jest wiele. Po podpisaniu porozumienia na wypożyczenie pracownika tymczasowego, agencja zwalnia pracodawcę z obowiązku prowadzenia dokumentacji pracownika, rozliczania go z pracy, a także odprowadzania składek ZUS.

Umowę z agencją pracy tymczasowej podpisujesz jako pracodawca użytkownik. Określasz w niej na piśmie wynagrodzenie za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu oraz warunki tejże pracy. Niezależnie od ciebie, dochodzi również do zawarcia umowy o zatrudnieniu pracownika tymczasowego, pomiędzy pracownikiem a agencją pracy tymczasowej.

Jaką agencję wybrać?

Przed podpisaniem umowy z agencją, zwróć szczególną uwagę na jej wiarygodność. Po pierwsze, upewnij się, czy posiada certyfikat wydany przez właściwy organ administracji, czyli wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Możesz to sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji.

Po drugie, sprawdź, czy agencja ma opłacone ubezpieczenie. Po trzecie, upewnij się o standardach pracy agencji. Jedną ze wskazówek może być działalność na rynku dłużej niż rok czasu, jak również - posiadanie lokalu, w którym przyjmuje ona interesantów. Wiele nieprofesjonalnych agencji działających na rynku podaje jedynie numer telefonu komórkowego, co może (choć nie musi) być sygnałem ostrzegawczym. Po czwarte, po wybraniu właściwej agencji, warto najpierw sprawdzić jakość świadczonych usług i współpracę rozpocząć od jednorazowego podpisania ramowej umowy o świadczenie usług.

Koszt współpracy z agencją zatrudnienia

W skład kosztów, jakie ponosi wypożyczający, oprócz pensji tymczasowych pracowników, wchodzą również: ekwiwalent urlopowy, składki ZUS, podatek oraz inne koszty związane z występującym stosunkiem pracy. Prowizja agencji jest odrębną składową kosztów ponoszonych przez pracodawcę użytkownika (nie jest ściągana z wysokości wynagrodzenia pracownika tymczasowego), a jej koszt ustala się w oparciu o wielkość, poziom trudności rekrutacji (niezbędne kwalifikacje pracowników, dostępność na rynku pracy) oraz w zależności od formy usługi, czyli czy będzie to zatrudnienie tymczasowe czy stałe. Zwykle te koszty są niższe niż rekrutacja, prowadzona indywidualnie przez firmy (zamieszczenie ogłoszenia, rozmowy kwalifikacyjne, dokumentacja).

Umowa z agencją

Jeśli agencja się sprawdzi warto podpisać umowę o współpracy, w której powinny się znaleźć następujące zapisy:

 • zasady kierowania pracowników do przedsiębiorstwa,
 • warunki wymiany dokumentów pomiędzy firmą a agencją,
 • wysokość i terminy płatności wynagrodzenia agencji,
 • dane osoby, którą pracownik informuje o nieobecności,
 • zasady rezygnacji z pracowników tymczasowych,
 • czas w jakim agencja wysyła kolejne osoby,
 • terminy realizacji zamówień,
 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej,
 • zapis o możliwości rezygnacji pracodawcy z pracownika, jeśli ten nie posiada odpowiednich kwalifikacji, przekazanych agencji przez pracodawcę oraz zobowiązanie agencji do skierowania kolejnej osoby do pracy w możliwie krótkim terminie,
 • zapis o odpowiedzialności agencji za wszelkie przestoje spowodowane niewłaściwym doborem przez agencję pracowników i oddelegowywanie pracowników nie posiadających wystarczających kwalifikacji.

Czy do każdej pracy?

Zatrudnienie pracownika tymczasowego jest szczególnie wskazane do:

 • zadań sezonowych czy doraźnych,
 • prac, które ze względu na nieobecność etatowych pracowników, nie mogą być terminowo wykonane.

Nie możesz jednak zatrudnić pracownika tymczasowego do:

 • prac szczególnie niebezpiecznych (np. praca na wysokości, praca przy użyciu materiałów niebezpiecznych),
 • pracy, którą wykonuje pracownik biorący udział w strajku,
 • na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie