Grant na telepracę

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem pracownika w formie telepracy, możesz uzyskać grant na zatrudnienie bezrobotnego w formie telepracy.

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę

Grant na telepracę to świadczenie, które starosta przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Pomoc dotyczy miejsc pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Kogo należy zatrudnić na zasadach telepracy żeby dostać grant?

Na stanowisku telepracy powinien być zatrudniony skierowany przez urząd pracy:

  • bezrobotny rodzic, wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotny opiekun osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Kto może otrzymać grant na utworzenie stanowiska telepracy

Grant może otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca. Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, który jest osobą bliską:

  • małżonkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • rodzicem pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • rodzeństwem pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  • dzieckiem własnym lub przysposobionym: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o grant nie zalega z wynagrodzeniami i składami ZUS, nie był karany, nie przekroczył poziomu wsparcia ze środków publicznych. Dowiedz się w swoim urzędzie, jakie są szczegółowe wymagania wobec starających się o grant na telepracę.

Jaka jest wysokość grantu

Grant na utworzenie stanowiska telepracy wynosi maksymalnie 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Jest wypłacany z góry.

Na co można przeznaczyć grant

Pamiętaj, że nie możesz dowolnie korzystać z grantu. Środki powinny być wydatkowane na koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy takie jak koszty zakupu sprzętu teleinformatycznego, jego ubezpieczenia i instalacji oraz przeszkolenia z obsługi sprzętu, o ile jest to przewidziane w umowie.

Jakie warunki musisz spełnić

Jeśli zawrzesz umowę w sprawie grantu, będziesz zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres: 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu.

Jeśli nie w pełni wywiążesz się z utrzymania w zatrudnieniu osoby skierowanej przez urząd pracy, masz obowiązek zwrócić grant w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia określonego w umowie. W przypadku, gdy grant będzie wykorzystany niezgodnie z umową lub nie zostanie wykorzystany - zwrot następuje w pełnej wysokości.

Grant na utworzenie stanowiska telepracy jest przyznawany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli jesteś zainteresowany grantem zgłoś się do Urzędu Pracy w Twojej okolicy. Urzędy publikują na swoich stronach gotowe wnioski do ubiegania się o grant. Skorzystaj z wyszukiwarki instytucji i znajdź właściwy urząd.

Co zrobić krok po kroku

Wniosek o zawarcie umowy o przyznanie grantu składasz wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy. Niezbędne formularze znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu. Jeśli nie możesz ich odszukać, skontaktuj się z urzędem i dowiedz się, czy udziela grantów (jest to uzależnione od dostępności środków na ten cel)

Informacje o ogłoszeniu naboru wniosków są publikowane na stronie internetowej urzędów oraz w ich siedzibach.

Twój wniosek będzie rozpatrzony przez komisję. Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej nie jest automatyczne – jest uzależnione m.in. od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. wniosek, oświadczenie o uzyskanej do tej pory pomocy de minimis), pracodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku lub podjętych czynnościach administracyjnych. Ważna! W zależności od urzędu, mogą być wymagane od Ciebie dodatkowe informacje w trakcie ubiegania się o grant. Dowiedz się w swoim urzędzie, jakich dokumentów wymaga!

Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, grant jest przyznawany na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze Starostą reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pracy.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie