Minimalna treść umowy o pracę

Strony umowy o pracę, czyli pracodawca i pracownik dysponują dość dużą swobodą odnośnie kształtowania treści umowy o pracę. Należy pamiętać o obligatoryjnych elementach umowy o pracę. Minimalna treść, jaką należy zawrzeć w każdej podstawie nawiązania stosunku pracy została określona w art. 29 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią wskazanego artykułu umowa o pracę formalnie określa:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę jej zawarcia
 • warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia),
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Zwrot zawarty w ustawie „w szczególności" oznacza, iż są to najważniejsze formalności do wypełnienia dla stron.

W treści umowy powinna być zawarta jest istotna informacja – czy zawarta umowa jest umową terminową (ze wskazaniem jej rodzaju), czy bezterminową. W umowie należy skonkretyzować przedmiot świadczenia pracy.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli nie dopełniono tego obowiązku, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zgodnie z unormowaniem Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania lub
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Zapoznaj się z interaktywnym poradnikiem Zamierzam zatrudnić pracowników.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie