Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest związane z w wypełnieniem szeregu warunków zawartych m.in. w ustawach:

 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa ma zastosowanie do cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • cudzoziemcach (ustawa określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach),
 • skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa określa sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Zatrudnianie obywateli UE i członków ich rodzin

Zatrudnianie w Polsce pracowników będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, albo państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi odbywa się na takich samych zasadach jak obywateli polskich . Zasada ta dotyczy także:

 • członków ich rodzin
 • zstępnych (dzieci, wnuki) małżonka tego cudzoziemca w wieku do 21 lat lub pozostających na jego utrzymaniu,
 • wstępnych (rodzice, dziadkowie) tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostających na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka

Kiedy jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę jest wymagane, gdy cudzoziemiec:

 • wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ A),
 • w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (typ B),
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy o PIT, z pracodawcą zagranicznym (typ C),
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) (typ D),
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany powyżej (typ E).

W 2018 roku wprowadzono dodatkowe instrumenty:

 • zezwolenie na pracę sezonową – typ S – wydawane przez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia  do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym (UWAGA – różnice  w  przypadku  cudzoziemca  przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy);
 • oświadczenie – rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii,   Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez  zezwolenia  przez  okres  6  miesięcy   w kolejnych 12 miesiącach.

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca

Podmiot powierzający pracę musi:
 • uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi (chyba, że cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę);
 • podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca;
 • zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu;
 • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśliwynika to z formy zatrudnienia;
 • wypełnić obowiązki informacyjne

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w zezwoleniu/oświadczeniu! Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi sankcjami takimi jak grzywna, czy brak możliwości zatrudnienia cudzoziemca.

Przed powierzeniem pracy sprawdź, czy cudzoziemiecposiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrób kopię tego dokumentu i przechowuj go do zakończenia pracy przez cudzoziemca.

Upewnij się, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy w Polsce. Pamiętaj, że rodzaj umowy powinien być dostosowany docharakteru pracy. Zawarcie umowy o dzieło nie może byćsposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.

Jeśli zatrudniasz cudzoziemca na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia masz obowiązek zgłoszenia go w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania składek do ZUS.

Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy jesteś obowiązany do wypełniania obowiązków wynikajacych z prawa podatkowego np. obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

Pracodawca może skorzystać z elektronicznych formularzy dostępnych na stronie www.praca.gov.pl

Zobacz więcej informacji na temat zatrudniania cudzoziemców na portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres ważności pozwolenia

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. Jeżeli cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres do 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz na pracę w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku.

Ustawa wskazuje maksymalny okres, na jaki może zostać wydane zezwolenie na pracę. Wojewoda, w swoim rozporządzeniu, może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę w danym województwie. Maksymalna długość okresu ważności zezwolenia na pracę może różnić się pomiędzy województwami

Złożenie wniosku – wymogi formalne

Chcesz wiedzieć, jakie są rodzaje zezwoleń i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz kto jest zwolniony z obowiązku ich uzyskania, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami

Sprawdź, jakie są przesłanki unieważnienia zezwolenia na pracę. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Sprawdź, kiedy cudzoziemiec może pracować bez pozwolenia na pracę. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy – praca krótkoterminowa bez konieczności uzyskania zezwolenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy są uprawnieni do podejmowania krótkoterminowej, niesezonowej pracy w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jako pracodawca (osoba prawna lub osoba fizyczna) planujący musisz złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym Urzędzie Pracy, który prowadzi rejestr oświadczeń (procedura rejestracji jest bezpłatna).

Zarejestrowane oświadczenie stanowi dla danego cudzoziemca podstawę do ubiegania się o wizę w celu świadczenia pracy w Polsce. Cudzoziemiec ubiega się o wizę (w kraju jego stałego pobytu), w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Praca sezonowa

Obok obecnych zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostało zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym

Sankcje dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Musisz mieć na uwadze, iż nielegalne zatrudnienie cudzoziemca na terenie RP wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Dodatkowe informacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie