Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Obowiązki wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Do Twoich obowiązków jako przedsiębiorcy należy także informowanie Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o wypadkach przy pracy, kontakcie pracowników z substancjami niebezpiecznymi. Obowiązki informacyjne pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy, wynikają z przepisów prawa pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem odpowiedzialnym za nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Wypadek przy pracy

Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Kontakt z azbestem lub substancjami chemicznymi

Kolejnym obowiązkiem jest informowanie PIP w razie rozpoczęcia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, a także przekazać rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (szczegóły poniżej).

Rejestracja zakładowego układu zbiorowego

Właściwy okręgowy inspektor pracy jest również organem uprawnionym do rejestracji oraz oceny charakteru prawnego układu zbiorowego pracy.

O czym jeszcze powinieneś poinformować PIP? Więcej na ten temat dowiesz się z poradnika Obowiązki informacyjne pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy, wynikające z przepisów prawa pracy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie