Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców

Działając jako przedsiębiorca, przede wszystkim powinieneś działać zgodnie z prawem. Przepisy obowiązywać Cię będą w kontaktach z pracownikami, klientami, partnerami handlowymi, administracją. Regulować będą także obowiązki Twojej firmy wobec środowiska. Wymogi nakładane przez prawo nie zawsze są w stanie przewidzieć wszystkie uwarunkowania np. społeczne i nie zawsze wystarczają do zbudowania dobrych relacji z otoczeniem Twojej firmy. Nie masz obowiązku finansowania np. studiów podyplomowych Twoich pracowników, ale jeśli to zrobisz, będzie to dowód, że odpowiedzialnie podchodzisz do kwestii pracowniczych.

Czym jest CSR?

W nowoczesnej gospodarce coraz większy nacisk kładzie się na kwestie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR). Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej CSR jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo". W skrócie, oznacza to dobrowolne uwzględnianie potrzeb klientów, kontrahentów, pracowników, społeczności lokalnych (określanych wspólnie mianem interesariuszy), w strategii firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu realizuje się poprzez m.in. działania na rzecz pracowników, społeczności lokalnych czy też ochrony środowiska.

Społeczna odpowiedzialność – korzyści

Pamiętaj, że podstawowym celem budowania dobrych relacji z otoczniem w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie jest dbanie o tzw. dobry wizerunek firmy. Działania społecznie odpowiedzialne służą podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i powinny być związane z jego działalnością. Do najważniejszych korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu zaliczyć można: zwiększone zyski, lepszy dostęp do kapitału, ograniczenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie marki firmy i reputacji, wzrost sprzedaży i lojalności klientów, powiększenie wydajności i jakości pracy, zwiększoną możliwość przyciągania i utrzymania pracowników, zmniejszenie potrzeby zarządzania formalnego, ograniczenie ryzyka oraz skuteczne konkurowanie na rynku.

Obszary z zakresu społecznej odpowiedzialności realizowane przez firmy można podzielić na cztery kategorie:

  • Ład organizacyjny – obejmujący takie działania jak wprowadzanie kodeksów etycznych, komunikowanie działań CSR poprzez ujawnianie danych pozafinansowych (raportowanie społeczne), przeciwdziałanie korupcji, itp. 
  • Pracownicy – obejmujący dialog z pracownikami, troska o bezpieczeństwo w miejscu pracy, zapewnienie optymalnych warunków pracy, poszanowanie praw człowieka, dostrzeganie znaczenia różnorodności w miejscu pracy, troska o zdrowie pracowników, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, itp.    
  • Środowisko – czyli  ograniczanie emisji szkodliwych substancji, zagospodarowanie odpadów i ścieków, ograniczanie zużycia energii oraz zużycia wody, surowców.
  • Produkt – odpowiedzialne podejście do łańcucha dostaw, w tym do wydobycia i transportu surowców, godziwe ceny za dostawy, odpowiedzialne inwestowanie, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia.

Przykłady działań CSR

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa możesz realizować na wielu obszarach. Firmy np. wprowadzają programy wspierania uzdolnionej młodzieży, organizują koncerty, inicjują i częściowo finansują rozbudowę infrastruktury gminnej. Prowadzą również interesujące działania na rzecz rynku. Klienci takich firm mogą np. liczyć na odroczenie terminów płatności lub rozłożenie jej na raty w przypadku trudnej sytuacji a jednocześnie, w przypadku swoich należności godzą się na skracanie terminów płatności. Innym przykładem mogą być też programy dla pracowników, w ramach, których finansowane są liczne kursy specjalistyczne i studia. Wiele przedsiębiorstw wprowadza programy ocen pracowników i czytelne ścieżki kariery, co ułatwia planowanie rozwoju zawodowego. Działania proekologiczne inicjowane przez firmy to np. organizowanie mieszkańców i wspólne sprzątanie terenów zielonych, edukacja ekologiczna, a także inicjowanie oszczędzania energii i ograniczanie skażenia środowiska szkodliwymi substancjami.

Dobrym sposobem na zaangażowanie społeczne jest udział w programie Karta Dużej Rodziny.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie