Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą lub na odległość

Regulacje związane z dokonywaniem transakcji na odległość znajdują się obecnie w ustawie o prawach konsumenta. Cały rozdział 4 ww. ustawy poświęcony jest prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą lub na odległość.

Zgodnie z art. 27 przedmiotowego aktu prawnego konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33. (koszty niestandardowej przesyłki, jeżeli były poniesiona na wyraźnie życzenie konsumenta), w art. 34 ust. 2 (koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwrotu rzeczy, jeżeli konsument ustalił z  przedsiębiorcą zasadność ich poniesienia) oraz w art. 35 (koszty spełnionego świadczenia do chwili odstąpienia od umowy związane z dostarczeniem wody, gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  • dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  • dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Podkreślić należy, iż jeżeli konsument nie został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dniowego terminu wskazanego w art. 27 ustawie o prawach konsumenta. Jednakże, jeżeli konsument został poinformowany o tym przed upływem 12-miesięcznego terminu, to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi przedmiotowej  informacji.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ustawa dopuszcza różne formy wyrażenia woli o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu (Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta) albo w innej, najlepiej pisemnej formie oraz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do przedsiębiorcy. Można również tradycyjnie złożyć pisemne oświadczenie osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Ponadto ustawa dopuszcza komunikację za pomocą specjalnych formularzy internetowych, jednakże w takim przypadku wymagane jest potwierdzenie otrzymania odstąpienia wysłane do konsumenta.

Konsekwencją odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Należy pamiętać, iż nie od każdej umowy zawartej na odległość można odstąpić. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta wymienia enumeratywnie rodzaje umów, do których uprawnienie do odstąpienia nie znajduje zastosowania.

Koszt zwrotu towaru

Jeśli chcesz dowiedzieć się na temat kosztów zwrotu towaru, w przypadku odstąpienia od umowy, zajrzyj do artykułu Kto ponosi koszty zwrotu towaru.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie