Bepośrednia sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego

Prowadzisz gospodarstwo rolne i chciałbyś sprzedawać swoje produkty konsumentom bez korzystania z pośredników i spełniania rygorystycznych przepisów sanitarnych? Możesz to robić w formie tzw. sprzedaży bezpośredniej, albo dostaw bezpośrednich.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która daje możliwość rolnikom opodatkowania w formie uproszczonej przychodów ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Ryczałt wynosi 2% od przychodów do 150 tys. euro rocznie. Rolnik musi ewidencjonować te przychody, a wytworzoną żywność może sprzedać w miejscu, w którym te produkty zostały wytworzone tj. we własnym gospodarstwie lub na targowisku, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

Co to jest sprzedaż bezpośrednia?

Zgodnie z przepisami, sprzedażą bezpośrednią jest wytwarzanie i sprzedaż produktów pochodzących z własnego gospodarstwa do konsumenta końcowego (ew. sklepu zaopatrującego bezpośrednio konsumenta lub np. restauracji). Sprzedawać można zarówno produkty roślinne jak i zwierzęce.  

Uwaga!

Z uwagi na przepisy, ważne jest rozróżnienie na „sprzedaż bezpośrednią" i „dostawy bezpośrednie". Pierwsza dotyczy produktów zwierzęcych i jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprzedaż bezpośrednią produktów roślinnych, czyli „dostawy bezpośrednie" reguluje z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Pamiętaj, możliwość sprzedaży bezpośredniej dotyczy wyłącznie produktów nieprzetworzonych! Dla przykładu: mleko i śmietanę można sprzedawać bezpośrednio ( bez rejestracji działalności), natomiast twaróg i sery już nie.

Dla przykładu, w ramach dostaw bezpośrednich/sprzedaży dopuszcza się stosowanie takich czynności, jak: mycie warzyw, usuwanie liści, suszenie ziół, patroszenie ryb. Nie dopuszcza się takich czynności, jak: obieranie ziemniaków, krojenie marchewek, pakowanie sałaty w woreczki, stosowanie gazów konserwujących – to już będzie przetworzenie.

Produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego (sery, masło, wędliny) możesz sprzedawać w ramach tzw. sprzedaży ograniczonej i lokalnej (MOL). Dowiedz się więcej na ten temat. W tym przypadku będziesz musiał zarejestrować działalność gospodarczą.

Czy sprzedaż bezpośrednia wymaga rejestracji działalności?

Sprzedaż bezpośrednia nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej

Co można sprzedawać?

W formie sprzedaży bezpośredniej sprzedawać można produkty, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, pochodzące z własnych upraw (ale, tych, które nie należą do tzw. działów specjalnych produkcji rolnej) oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Mogą być to również produkty suszone lub kiszone. Bezpośrednio do konsumenta sprzedawać można produkty zwierzęce, takie jak m.in. drób, jaja, mleko, miód.

Gdzie można sprzedawać?

Sprzedaż bezpośrednia może się odbywać: w gospodarstwie, na targowisku rolnym, na poboczu drogi. Sprzedać można także na targach, festynach. Zasadą jest, że sprzedawać można na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja tych produktów, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw. Wyjątkiem są kiermasze, festyny służące np. promocji. W przypadku produktów mięsnych możesz je sprzedawać w innym województwie, ale musisz to zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii na 7 dni przed imprezą.

Limity

W przypadku sprzedaży bezpośredniej obowiązywać Cię będą limity sprzedaży poszczególnych produktów. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, limity określone zostały w rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Jeśli chodzi o produkty roślinne, ich sprzedaż nie może przekroczyć wielkości rocznych plonów danego produktu, bądź też ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście  zbiorów ziół  i runa  leśnego  przez osoby  dostarczającej  środki  spożywcze  w ramach  dostaw bezpośrednich.

Obowiązki rejestracyjne

W przypadku wytwarzania i sprzedaży artykułów żywnościowych konieczna jest rejestracja:

  • dla produktów pochodzenia zwierzęcego – do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W tym przypadku do wniosku o rejestrację musisz dołączyć m.in. projekt technologiczny zakładu, czyli miejsca, gdzie będzie wytwarzał produkty. Projekt powinien zawierać: określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie; dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu, a w przypadku produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych – dane o maksymalnej rocznej zdolności produkcyjnej; określenie systemu dostawy wody; opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; wskazanie planowanej lokalizacji zakładu.
  • dla produktów pochodzenia roślinnego i produktów mieszanych – w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym.

Brak rejestracji może narazić Cię na kary pieniężne.

Zarejestruj się za pośrednictwem biznes.gov.pl

Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów roślinnych, zobowiązany jesteś do udostępniania organowi urzędowej kontroli żywności lub zakładowi detalicznemu, do którego realizowane są dostawy, na ich żądanie, pisemnych oświadczeń o stosowanych środkach ochrony roślin, występowaniu szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego, oraz innych informacji istotnych ze względu na zdrowie człowieka.

Wymagania higieniczne

Jeśli chcesz sprzedawać swoje produkty bezpośrednio, ich produkcja musi odbywać się zgodnie z normami dotyczącymi m.in. wentylacji, odprowadzenia ścieków, dostarczania wody i zasadami bezpieczeństwa żywności. Szczegółowe warunki dla produktów zwierzęcych opisuje rozporządzenie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów roślinnych obowiązani są przestrzegać odpowiednich wymagań higienicznych. Urządzenia, sprzęt, wyposażenie i narzędzia, które są w bezpośrednim kontakcie z żywnością, powinny być czyszczone i dezynfekowane oraz w stanie technicznym i higienicznym niewpływającym negatywnie na spełnianie wymagań zdrowotnych żywności. Działania te muszą spełniać wymagania określone w załączniku II do rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie