Sprzedaję lokalnie produkty z gospodarstawa (MOL)

Jeśli Twoja firma zajmuje się produkcją mięsa i wyrobów, a także produktów mlecznych na lokalną skalę i w ograniczonym zakresie, możesz sprzedawać swoje wyroby bez pośredników i bez konieczności spełniania warunków dotyczących m.in zatwierdzania i kontroli miejsca produkcji. Jest tzw. sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona (MOL). Przepisy, które weszły w życie od czerwca 2016 roku, wprowadziły szereg ułatwień w tego typu sprzedaży. Zmiany to m.in.

 • rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach tej działalności (o produkty jajeczne i gotowe posiłki/potrawy z udziałem produktów pochodzenia zwierzęcego),
 • zwiększenie limitu dostaw dla niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego, zwiększenie obszaru, na którym może być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona,
 • zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży w przypadku, gdy podmiot w celu wypromowania produkowanej przez siebie żywności oferuje ją do sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tej żywności.

Kiedy mamy do czynienia z MOL

Sprzedaż, aby można byłą ją uznać za lokalną, marginalną i ograniczoną (MOL) musi spełniać odpowiednie warunki, w tym m.in.:

 • dotyczy wyłącznie określonych produktów zwierzęcych,
 • sprzedaje się konsumentowi końcowemu, albo dostarcza się produkty do innych zakładów, prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek) – czyli nie do np. hurtowni,
 • przestrzega się limitów sprzedaży (nie dotyczy to sprzedaży np. we własnym zakładzie, ale sprzedaży do innych zakładów prowadzących handel detaliczny).
 • sprzedaż odbywa się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem (z wyjątkiem kiermaszy, targów promujących żywność, itd.)

Co można sprzedawać w ramach MOL i w jakich ilościach?

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w zakładzie można prowadzić m.in:

 • rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego (dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo tony tygodniowo),
 • rozbiór świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego (limit 0,5 tony tygodniowo),
 • rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych (limit 0,5 tony tygodniowo),
 • rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. (limit 0,5 tony),
 • produkcję produktów mięsnych (limit 1,5 tony tygodniowo),
 • produkcję wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa (limit 0,5 tony tygodniowo),
 • produkcję produktów mlecznych,
 • produkcję produktów jajecznych,
 • produkcję gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowanych w ramach tej działalności, lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem, że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym zakładzie np. pierogi z mięsem, kiełbasa, kaszanka z grilla (limit 1,5 tony tygodniowo).

Wymogi MOL

Pamiętaj, że jeśli chcesz prowadzić działalność uznaną za MOL należy posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Produkcja i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w formie MOL wymaga rejestracji zakładu u właściwego powiatowego lekarza weterynarii po uprzednim zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu (znajdź właściwego lekarza korzystając z wyszukiwarki na biznes.gov.pl). Nie wymaga jednak, jak zakłady prowadzące innego rodzaju sprzedaż, procedury zatwierdzania (związanej m.in. z kontrolami). Po rejestracji wydawana jest decyzja administracyjna, która pozwala na sprzedaż.

W przypadku działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej wymagana jest uproszczona wersja projektu technologicznego.

Produkcja musi uwzględniać określone przepisami wymogi dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów oraz wymagania higieniczno-sanitarne. Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw spożywczych określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów sprawują powiatowi lekarze weterynarii.

Więcej na temat wymogów i regulacji związanych z produkcją MOL znajdziesz w informatorze Ministerstwa Rolnictwa.

Korzyść ze sprzedaży MOL

Sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona (MOL) oznacza m.in. mniej formalności przy jej rejestracji. Korzyści z tej formy sprzedaży to:

 • brak konieczności specjalnego zatwierdzania zakładu (i dodatkowych kontroli),
 • prostszy projekt technologiczny niż w przypadku dużych zakładów tzw. zatwierdzonych

Sprawdź, jak wygląda procedura MOL w przypadku otwierania masarni.

Dodatkowe informacje

Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego na małą skalę na lokalny rynek w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zostały określone w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

W zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych i przepisy wydane w trybie tego rozporządzenia.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie