Ułatwienia w obowiązkach środowiskowych w praktyce

Zobacz, jakie ułatwienia w obowiązkach związanych ze środowiskiem wprowadzono w ramach pakietu 100 zmian dla firm.

Rezygnacja z obowiązków informacyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska

Było: Jan Kowalski prowadzi mały sklep z artykułami spożywczymi. W ramach swojej działalności, używa samochodu, aby 2 razy w tygodniu odebrać od okolicznych rolników owoce i warzywa. Ponieważ jego samochód emituje do atmosfery spaliny, Jan Kowalski zgodnie z obecnymi przepisami jest traktowany jako „podmiot korzystający ze środowiska". Na takie podmioty nałożony jest obowiązek dostarczania marszałkowi województwa wykazów zawierających informację nt. emisji gazów do atmosfery, ilości odprowadzonych ścieków itd. oraz obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Co prawda Jan Kowalski nie musi płacić tej opłaty (przedsiębiorcy, dla których naliczona opłata nie przekracza 800 zł są z niej całkiem zwolnieni), ale nadal musi co roku dostarczać marszałkowi województwa stosowne wykazy. Za niedostarczenie takich informacji Jan Kowalski może zostać ukarany karą grzywny.

Jest: Jan Kowalski, tak jak inni przedsiębiorcy, dla których naliczona „opłata środowiskowa" nie przekracza wysokości 100 zł, zostaną zwolnieni z obowiązku dostarczania informacji dot. korzystania ze środowiska. Już dzisiaj obowiązek ten nie jest realizowany praktycznie przez  żadnego przedsiębiorcę, który  „korzysta ze środowiska" na marginalną skalę. Nowe przepisy całkiem zlikwidują ten obowiązek i kary za jego nieprzestrzeganie.   

Rezygnacja z obowiązku przeprowadzania kampanii edukacyjnych

Było: Jan Kowalski ma małe przedsiębiorstwo produkujące krówki. Każda krówka zapakowana jest w małe papierowe opakowanie z obrazkiem krowy. Chociaż produkcja w fabryce Jana Kowalskiego z roku na rok wzrasta, to łączna masa opakowań, w które zapakowane są wszystkie krówki z danego roku nie przekracza 1 tony. W związku z tym Jan Kowalski zwolniony jest z opłaty produktowej i innych obowiązków dotyczących poziomu odzysku i recyklingu opakowań. Jednak mimo to Jan Kowalski obowiązany jest prowadzić samodzielnie lub za pośrednictwem specjalnych organizacji publiczne kampanie edukacyjne (ekologiczne), przeznaczając na nie co najmniej 2% wartości netto wszystkich użytych w danym roku opakowań. W związku z tym obowiązkiem, Jan Kowalski musi również przygotowywać sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.

Jest: Opisany powyżej, uciążliwy, a najczęściej nieuświadomiony, obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz przygotowywania z nich sprawozdań zostanie zniesiony w stosunku do przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony. Jego utrzymanie wobec tak małej produkcji wydaje się niecelowe, a już dzisiaj ani Jan Kowalski ani żaden z jego kolegów go nie przestrzegają.

Dodatkowe informacje

Zobacz więcej informacji na temat obowiązków związanych z ochroną środowiska w poradniku Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie