Arbitraż

Arbitraż jest pozasądową, odformalizowaną metodą rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Zaletą arbitrażu jest jednoinstancyjność, niższe i z góry możliwe do ustalenia koszty oraz szybkość dojścia do porozumienia, w przeciwieństwie do prowadzenia sporu sądowego. Strony postępowania przed sądem polubownym mają możliwość zachować dobre stosunki gospodarcze i kontynuować dalszą współpracę. Kwestie związane z postępowaniem przed sądem polubownym (arbitrażowym) są uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego.

Powinieneś wiedzieć, że wyrok sądu arbitrażowego po stwierdzeniu jego wykonalności ma tę samą moc wiążącą, co wyrok sądu powszechnego.

Zalety

Zasadą arbitrażu jest przede wszystkim jego elastyczność. To strony decydują o wyborze konkretnego sądu i arbitrów, którzy będą rozstrzygać w danej sprawie. Arbitrzy znają realia rynkowe, wymogi związane z prowadzeniem biznesu oraz  specyfikę danej branży (są specjalistami w danej dziedzinie np. branża budowlana, czy sektor nieruchomości) – wszystkie te czynniki zdecydowanie ułatwiają rozwiązanie sporu. Postępowanie arbitrażowe jest poufne (co zapewnia m.in. zachowanie tajemnicy handlowej) i prowadzone w komfortowej dla stron atmosferze.  

Stałe sądy arbitrażowe są umiejscowione zazwyczaj przy izbach gospodarczych. Funkcjonują w oparciu o własne regulaminy, prowadzą listy arbitrów. Sądy te mają określone tabele prowizji, co zapewnia stronom ustalenie koniecznych do poniesienia kosztów. Niektóre sądy prowadzą dla ułatwienia stron kalkulator kosztów na swoich stronach internetowych.

Zapis na sąd polubowny

Kiedy możesz skorzystać z możliwości arbitrażu? Są trzy możliwości:

  • dokonanie zapisu na sąd polubowny w umowie,
  • zawarcie dodatkowej umowy o poddaniu się pod arbitraż w momencie pojawienia się sporu (kompromis),
  • wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do statutu spółki, fundacji, stowarzyszenia.

Zawarcie w umowie tzw. zapisu na sąd polubowny umożliwia poddanie  sporu rozstrzygnięciu przez sąd polubowny. Co do zasady, zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. W umowie należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Forma pisemna jest zachowana, jeśli zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść (np. zapis w aneksie do umowy, korespondencji mailowej, w fakturze).

Zawarcie klauzuli arbitrażowej w umowie stron może nastąpić w brzmieniu przykładowym: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy (tu wskazać sąd) w (wskazać miejscowość) stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu" Rozwiązaniem jest także wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do statutu spółki, fundacji, czy też stowarzyszenia.

Z artykułu Mediacja czy arbitraż? dowiedz się jakie metody polubownego rozwiązywania sporów stosować w zależności od sytuacji.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie