Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Dobrowolne poddanie się egzekucji jest narzędziem ułatwiającym uzyskanie spłaty długu przez wypłacalnego dłużnika. Szczegółowe uregulowania znajdują się w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku nie ma dodatkowego podmiotu odpowiedzialnego za dług – nie jest to więc rozwiązanie, które zabezpieczy Cię przed niewypłacalnością kontrahenta.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest składane przez dłużnika w formie aktu notarialnego. Jest to niezbędny warunek jego skuteczności. Notariusz przygotuje treść oświadczenia, które dłużnik podpisze w jego obecności. Za czynność notarialną zostanie pobrana opłata. Jest ona uzależniona od wysokości kwoty zobowiązania. Przykładowo, dla 10 000 zł jest to ok. 300 zł + VAT, dla 300 000 zł – ok. 2000 zł + VAT.

Minimalna treść oświadczenia to:

  • określenie sposobu świadczenia (np. świadczenie w pieniądzu, rzeczach ruchomych),
  • określenie osoby dłużnika i wierzyciela,
  • określenie podstawy prawnej składanego oświadczenia (np. zawartej między stronami umowy sprzedaży, pożyczki),
  • określenie terminu, w jakim zobowiązanie powinno być spłacone.

W zależności od okoliczności oświadczenie zawiera również inne elementy.

Rodzaje dobrowolnego poddania się egzekucji

W zależności od sposobu spłaty zobowiązania możemywyróżnić kilka rodzajów dobrowolnego poddania się egzekucji. Może to być zobowiązanie się do zapłaty określonej kwoty w określonej walucie, wydania rzeczy ruchomej albo nieruchomości. Możliwe jest również wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych (określenie dodatkowych warunków które muszą nastąpić aby wierzyciel mógł wnioskować do sądu o nadanie klauzuli wykonalności).

Uzyskanie klauzuli wykonalności

Jeżeli dłużnik nie spełnił dobrowolnie świadczenia w terminie, wierzyciel kieruje sprawę do sądu w celu uzyskania klauzuli wykonalności (zezwolenie sądu na prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika).

Wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Do wniosku załącza się oryginał aktu notarialnego (oświadczenia dłużnika) i ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnienie się dodatkowych warunków. Opata wynosi 50 złotych, procedura trwa do 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Sąd sprawdza jedynie, czy zostały spełnione wymogi formalne – weryfikuje jedynie prawidłowość sporządzenia aktu notarialnego i spełnienie określonych w nim warunków. Po uzyskaniu klauzuli sprawa jest przekazywana komornikowi.

Jeżeli dłużnik stwierdzi, że egzekucja komornicza jest bezpodstawna (np. spłacił dług albo nie nastąpił określony w oświadczeniu warunek), ma prawo wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Jest to pozew przeciwko wierzycielowi, z żądaniem pozbawienia tytułu wykonalności. Opłata za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego nie wstrzymuje egzekucji komorniczej

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie