Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek

Ważnym dokumentem, potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówieniach publicznych, są zaświadczenia z ZUS, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (opcjonalnie) lub uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. Zaświadczenie takie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zaświadczenie ZUS będzie Ci potrzebne także w innych sytuacjach, np. przy ubieganiu się o kredyt.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (opcjonalnie) wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla siedziby płatnika Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS.

Co ważne, nie ma żadnej granicznej kwoty minimalnej, która stanowiąc zadłużenie, uzasadniałaby wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Oznacza to, że nawet drobne zaległości mogą być powodem wykluczenia Twojej firmy z postępowania.

Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

Składanie wniosku

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek otrzymasz w oddziale ZUS. Jest do pobrania także na  portalu PUE ZUS jako wniosek ZUS-EWN. Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek można przesłać listem poleconym  na adres właściwej terenowej jednostki ZUS. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą (zgodnie z dyspozycją określoną we wniosku).

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Platformy Usług Elektronicznych ZUS możesz także złożyć wniosek oraz odebrać zaświadczenie o niezaleganiu drogą elektroniczną. Dowiedz się więcej na temat korzystania z PUE ZUS.

Zobacz także materiał dotyczący składania wniosku o niezaleganie w opłacaniu składek  za pośrednictwem PUE ZUS.

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. Oznacza to, że mają mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS, jeżeli zawierają dane, umożliwiające ich weryfikację.

Tutaj możesz sprawdzić autentyczność zaświadczenia z ZUS.

ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku. Gdy zachodzą przyczyny uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS wydaje płatnikowi decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Zaświadczenie "od ręki"

Zaświadczenie możesz dostać także od "ręki" w placówce ZUS. Nie musisz  wypełniać papierowych wniosków, wystarczy, że wskażesz pracownikowi ZUS jakie zaświadczenie chcesz uzyskać. Pracownik sam dopyta o niezbędne szczegóły, składając elektroniczny wniosek w systemie informatycznym ZUS.

Po ustnej dyspozycji i wprowadzeniu do systemu niezbędnych danych, pracownik sali obsługi wydrukuje zainteresowanej osobie odpis wniosku do podpisu. Następnie pozostaje już tylko odebrać zaświadczenie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie