Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG

Zawieszenie działalności w CEIDG nie jest skomplikowane – odbywa się na zasadzie "jednego okienka", dzięki czemu nie  musisz wypełniać i składać dodatkowych formularzy w innych urzędach (np. GUS, ZUS, Urząd Skarbowy).

W przypadku zgłoszenia do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności w ramach umowy spółki cywilnej przez przedsiębiorcę – wspólnika spółki cywilnej we wpisie w CEIDG pojawia się informacja o zawieszeniu działalności w spółce. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Spółka powinna uprzednio dokonać zgłoszenia zawieszenia w Głównym Urzędzie Statystycznym (formularz RG-OP) oraz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (NIP-2). Podobnych formalności wymaga wznowienie działalności w ramach umowy spółki cywilnej.

Możesz także zawiesić działalność z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Więcej informacji ten temat znajdziesz w artykule Zawieszenie działalności gospodarczej – opieka nad dzieckiem.

W jakim dniu miesiąca zawiesić działalność?

Pamiętaj, że nie ma możliwości zawieszenia działalności z datą wsteczną – to ważne szczególnie w sytuacji, gdy chcesz złożyć wniosek w urzędzie (dniem złożenia wniosku jest dzień podpisania go urzędzie). Jeśli planujesz zawiesić działalność np. od 1 kwietnia, najpóźniej tego samego dnia powinieneś złożyć wniosek w urzędzie. Gdy termin ten wypada w dniu wolnym od pracy, to do urzędu powinieneś udać się w dowolnym dniu roboczym przed końcem miesiąca (np. w dniu 28 kwietnia zgłosić zawieszenie od 1 maja). Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w tzw. trybie anonimowym, czyli wymagającym osobistego potwierdzenia tożsamości i podpisania wniosku w urzędzie pamiętaj, że dniem złożenia wniosku, jest dzień, w którym podpiszesz wniosek w Urzędzie Gminy (a nie dzień, w którym wysłałeś wniosek).

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz zawiesić działalność. Możesz to zrobić w dowolnym dniu, pamiętaj jednak, że jeśli jesteś ubezpieczony w ZUS i zawiesisz działalność w trakcie miesiąca, to będziesz musiał opłacić zarówno składkę zdrowotną za cały miesiąc, jak również składki na ubezpieczenia społeczne – proporcjonalnie do ilości dni, w których w danym miesiącu działalność była aktywna. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie zawieszania działalności, rozliczenia składek i ewentualnego kontynuowania korzystania z ubezpieczeń w ZUS znajdziesz w interaktywnym poradniku – Zawieszam prowadzenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można zawiesić tylko na okres od 30 dni do 24 miesięcy (w lutym na 28-29 dni). 

Gdzie mogę złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej możesz złożyć na kilka sposobów. Tradycyjny to wizyta w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta. Formularz do wydruku i wypełnienia możesz pobrać ze strony CEIDG (formularze i instrukcje znajdziesz na dole strony). Wniosek możesz także wysłać pocztą (listem poleconym), ale pamiętaj, że będzie on ważny tylko wtedy, gdy opatrzysz go własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza. Dniem złożenia wniosku jest w takim przypadku data nadania listu. Jeżeli wniosek złożony do urzędu będzie zawierał błędy, to możesz być wezwany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych. Dlatego warto we wniosku podać aktualne dane kontaktowe.

Znacznie wygodniejsze będzie dla Ciebie przygotowanie wniosku drogą elektroniczną. Elektroniczny formularz na stronie CEIDG.

Zaletą składania wniosku online jest m.in. to, że większość niezbędnych danych wypełnia się w nim automatycznie na podstawie wpisu w CEIDG, bez konieczności ich własnoręcznego wprowadzania. Jeśli wypełnisz wniosek w trybie anonimowym, tj. bez podpisania elektronicznego, to w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku powinieneś złożyć wizytę w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta w celu potwierdzenia tożsamości. Do urzędu udaj się z kodem (numerem wniosku) uzyskanym na stronie CEIDG, podczas wypełniania. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie. Oznacza to, że działalność możesz zawiesić z dniem podpisania wniosku (wizyty w urzędzie) lub wskazanym we wniosku dniu późniejszym. Adres i dane najbliższego urzędu gminy lub miasta znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Wypełnij, podpisz i złóż wniosek online

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany, wszystkie formalności związane z zawieszeniem działalności możesz załatwić online na stronie CEIDG, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wypełniony formularz podpisujesz i wysyłasz online.

Więcej: podpis elektroniczny, profil zaufany – zobacz jak uzyskać

Jeśli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej jest niepoprawny to system CEIDG poinformuje Cię o tym i pomoże skorygować błędy.

Zgłoś zawieszenie przez telefon

Jeśli chcesz zgłosić w CEIDG zawieszenie działalności, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32).

Konsultant pomoże Ci wypełnić wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w związku z zawieszeniem działalności. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i przedłoży Ci do podpisu.  

Jak wypełnić wniosek? Niezbędne formalności

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej zawiera następujące dane (wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):

  • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
  • data urodzenia przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników,
  • ewentualnie informację o zawieszeniu działalności  w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (tutaj dowiesz się więcej na ten temat).

We wniosku CEIDG-1 w rubryce 01 zaznaczasz pole numer 3: „Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej"

Zgodnie z wymienionym powyżej katalogiem informacji, jakie zawiera wniosek, w formularzu CEIDG-1 należy wypełnić następujące rubryki i pola: 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 04, 05, 07, 10, 11.1-3, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 13.1.2, 14, 17 (oraz 26 w przypadku zawieszenia spółki cywilnej oraz odpowiednie w części CEIDG-SC, jeżeli  działalność zawieszana będzie w kilku spółkach). Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który kontynuuje ubezpieczenie społeczne rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej podaje w rubryce 13 również nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy.

Wniosek o zawieszenie może być jednocześnie wnioskiem o zmianę wpisu, np. w zakresie adresu do doręczeń.

Właściwe organy powiadomimy za Ciebie

CEIDG przekazuje drogą elektroniczną, niezwłocznie, informacje o zawieszeniu przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej: właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Informacje udostępniane są także odpowiednim organom koncesyjnym, organom prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń i licencji (te, które udzieliły Ci uprawnień i umieściły informacje w tym zakresie w Twoim wpisie w CEIDG).

W przypadku zawieszenia wykonywania niektórych działalności reglamentowanych niezbędne jest odrębne powiadomienie urzędu, który udzielił uprawnienia (np. licencji).  

Przy zawieszeniu działalności spółki cywilnej, należy złożyć odpowiednie formularze w Urzędzie Statystycznym (RG-OP) oraz Urzędzie Skarbowym (NIP-2), po czym zewidencjonować tę informację (każdy ze wspólników) w CEIDG poprzez wypełnienie rubryki 26 wniosku o zmianę wpisu. Dowiedz się więcej o zgłoszeniu zmiany do CEIDG oraz wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, to skontaktuj się z naszym Centrum Pomocy.

Jeżeli natomiast chcesz zakończyć swoją działalność to zapoznaj się z poradnikiem Zamykam działalność gospodarczą

Dodatkowe informacje

Posiadając zaległości wobec ZUS albo zaległości podatkowe także możesz zawiesić działalność gospodarczą (nie możesz zawiesić tylko wtedy, gdy zatrudniasz pracowników). Wszystkie swoje zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia trzeba uregulować. Jeżeli tego nie zrobisz, to może zostać wszczęte m.in. postępowanie egzekucyjne. Masz również obowiązek uczestniczyć we wszystkich postępowaniach administracyjnych lub sądowych.

Pamiętaj, że w okresie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Możesz natomiast podjąć pracę na podstawie umowy o pracę (etat).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie