Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG

Zawieszenie działalności w CEIDG nie jest skomplikowane – odbywa się na zasadzie "jednego okienka", dzięki czemu nie  musisz wypełniać i składać dodatkowych formularzy w innych urzędach (np. GUS, ZUS, Urząd Skarbowy).

W przypadku zgłoszenia do CEIDG zawieszenia wykonywania działalności w ramach umowy spółki cywilnej przez przedsiębiorcę – wspólnika spółki cywilnej we wpisie w CEIDG pojawia się informacja o zawieszeniu działalności w spółce. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Spółka powinna uprzednio dokonać zgłoszenia zawieszenia w Głównym Urzędzie Statystycznym (formularz RG-OP) oraz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (NIP-2). Podobnych formalności wymaga wznowienie działalności w ramach umowy spółki cywilnej.

Możesz także zawiesić działalność z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Więcej informacji ten temat znajdziesz w artykule Zawieszenie działalności gospodarczej – opieka nad dzieckiem.

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

W jakim dniu miesiąca zawiesić działalność?

Zawieszenie możesz zgłosić w CEIDG w dowolnym momencie (nawet z datą wsteczną) Informacja o terminie zawieszenia, którą zgłaszasz do CEIDG powinna zawierać dane zgodne z faktycznym stanem rzeczy (czyli np. rzeczywistą datę zawieszenia).

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz zawiesić działalność. Możesz to zrobić w dowolnym dniu, pamiętaj jednak, że jeśli jesteś ubezpieczony w ZUS i zawiesisz działalność w trakcie miesiąca, to będziesz musiał opłacić zarówno składkę zdrowotną za cały miesiąc, jak również składki na ubezpieczenia społeczne – proporcjonalnie do ilości dni, w których w danym miesiącu działalność była aktywna. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie zawieszania działalności, rozliczenia składek i ewentualnego kontynuowania korzystania z ubezpieczeń w ZUS znajdziesz w interaktywnym poradniku – Zawieszam prowadzenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można zawiesić bezterminowo (ale na co najmniej 30 dni  a w lutym na 28-29 dni). 

Gdzie mogę złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej możesz złożyć na kilka sposobów. Tradycyjny to wizyta w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta. Formularz do wydruku i wypełnienia możesz pobrać ze strony CEIDG (formularze i instrukcje znajdziesz na dole strony). Wniosek możesz także wysłać pocztą (listem poleconym), ale pamiętaj, że będzie on ważny tylko wtedy, gdy opatrzysz go własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza. Dniem złożenia wniosku jest w takim przypadku data nadania listu. Jeżeli wniosek złożony do urzędu będzie zawierał błędy, to możesz być wezwany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych. Dlatego warto we wniosku podać aktualne dane kontaktowe.

Znacznie wygodniejsze będzie dla Ciebie przygotowanie wniosku drogą elektroniczną. Elektroniczny formularz na stronie CEIDG.

Zaletą składania wniosku online jest m.in. to, że większość niezbędnych danych wypełnia się w nim automatycznie na podstawie wpisu w CEIDG, bez konieczności ich własnoręcznego wprowadzania. Jeśli wypełnisz wniosek w trybie anonimowym, tj. bez podpisania elektronicznego, to w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku powinieneś złożyć wizytę w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta w celu potwierdzenia tożsamości. Do urzędu udaj się z kodem (numerem wniosku) uzyskanym na stronie CEIDG, podczas wypełniania. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie. Oznacza to, że działalność możesz zawiesić z dniem podpisania wniosku (wizyty w urzędzie) lub wskazanym we wniosku dniu późniejszym. Adres i dane najbliższego urzędu gminy lub miasta znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Wypełnij, podpisz i złóż wniosek online

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub Profil Zaufany, wszystkie formalności związane z zawieszeniem działalności możesz załatwić online na stronie CEIDG, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wypełniony formularz podpisujesz i wysyłasz online.

Więcej: podpis elektroniczny, profil zaufany – zobacz jak uzyskać

Jeśli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej jest niepoprawny to system CEIDG poinformuje Cię o tym i pomoże skorygować błędy.

Zgłoś zawieszenie przez telefon

Jeśli chcesz zgłosić w CEIDG zawieszenie działalności, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32).

Konsultant pomoże Ci wypełnić wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w związku z zawieszeniem działalności. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i przedłoży Ci do podpisu. 

Właściwe organy powiadomimy za Ciebie

CEIDG przekazuje drogą elektroniczną, niezwłocznie, informacje o zawieszeniu przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej: właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Informacje udostępniane są także odpowiednim organom koncesyjnym, organom prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń i licencji (te, które udzieliły Ci uprawnień i umieściły informacje w tym zakresie w Twoim wpisie w CEIDG).

W przypadku zawieszenia wykonywania niektórych działalności reglamentowanych niezbędne jest odrębne powiadomienie urzędu, który udzielił uprawnienia (np. licencji).  

Przy zawieszeniu działalności spółki cywilnej, należy złożyć odpowiednie formularze w Urzędzie Statystycznym (RG-OP) oraz Urzędzie Skarbowym (NIP-2), po czym zewidencjonować tę informację (każdy ze wspólników) w CEIDG poprzez wypełnienie rubryki 26 wniosku o zmianę wpisu. Dowiedz się więcej o zgłoszeniu zmiany do CEIDG oraz wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, to skontaktuj się z naszym Centrum Pomocy.

Jeżeli natomiast chcesz zakończyć swoją działalność to zapoznaj się z poradnikiem Zamykam działalność gospodarczą

Zatrudnianie pracowników przy zawieszeniu

Zgodnie z przepisami nie możesz zawiesić działalności jeśli zatrudniasz pracowników na etacie. Nowe, wprowadzone od 30 kwietnia 2018 roku przepisy są łagodniejsze w tym względzie i dają możliwość zawieszenia firmy w przypadku zatrudniania pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, którzy nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u Ciebie jako pracodawcy. Jeśli składasz w CEIDG wniosek o zawieszenie firmy, nie musisz składać oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników (zaznaczać odpowiedniego pola we wniosku CEIDG). Pamiętaj jednaj, że ZUS sprawdzi, czy zawieszając firmę, nie zatrudniasz pracowników.

Dodatkowe informacje

Posiadając zaległości wobec ZUS albo zaległości podatkowe także możesz zawiesić działalność gospodarczą (nie możesz zawiesić tylko wtedy, gdy zatrudniasz pracowników). Wszystkie swoje zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia trzeba uregulować. Jeżeli tego nie zrobisz, to może zostać wszczęte m.in. postępowanie egzekucyjne. Masz również obowiązek uczestniczyć we wszystkich postępowaniach administracyjnych lub sądowych.

Pamiętaj, że w okresie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Możesz natomiast podjąć pracę na podstawie umowy o pracę (etat).

Podstawa prawna

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie