Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zawieszenie działalności gospodarczej. Opieka nad dzieckiem

Jeżeli ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem zawieszasz działalność, nabywasz prawo do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym opłacanymi w całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym zawieszenie (obowiązek nie obejmuje ubezpieczonych w KRUS).

Uwaga! Powyższy warunek nie będzie spełniony w przypadku, gdy przedsiębiorca bezpośrednio przed terminem wskazanym we wniosku o zawieszenie w związku z opieką nad dzieckiem, korzystał z zawieszenia na mocy art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeśli zawiesiłeś działalność w normalnym trybie (na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) nie możesz przejść "z dnia na dzień" na zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem i korzystać z dodatkowych preferencji. Możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy wznowisz działalność i będziesz ją prowadził przez co najmniej 6 miesięcy.

Prawo do zawieszenia działalności z ww. tytułu może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach i przysługuje przez okres:

  • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
  • do 6 lat – w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przy zawieszaniu działalności należy zaznaczyć oświadczenie (pole 14.3 we wniosku CEIDG-1), że działalność zostaje zawieszona w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W przypadku zgłaszania tego rodzaju zawieszenia należy także wskazać datę – do kiedy działalność będzie zawieszona.

Jeżeli nie wznowisz działalność ze wskazaną datą – będziesz podlegał wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców z urzędu (nawet, gdy okres zawieszenia jest krótszy niż 24 miesiące!). Z tego powodu po zawieszeniu działalności warto złożyć także wniosek o jej wznowienie (przepisy pozwalają na wskazanie przyszłej daty wznowienia).

ZUS

Dodatkowym obowiązkiem jest konieczność złożenia do ZUS oświadczenia o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, które zawiera m.in.:

  • imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL i miejsce zamieszkania,
  • dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (nie może być wcześniejszy niż dzień, w którym oświadczenie zostało złożone),
  • dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • dane dziecka + należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka + ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Chcesz złożyć oświadczenie do ZUS? Pomożemy Ci, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na stronie ZUS.

KRUS

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą ubezpieczonym w KRUS, składasz odrębny wniosek o finansowanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W przypadku ubezpieczonych w KRUS brak warunku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

Chcesz złożyć wniosek do KRUS. Pomożemy CI, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie