Zawieszenie działalności gospodarczej. Opieka nad dzieckiem

Jeżeli ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem zawieszasz działalność, nabywasz prawo do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym opłacanymi w całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym zawieszenie (obowiązek nie obejmuje ubezpieczonych w KRUS).

Uwaga! Jeśli zawieszasz firmę ze względu na opiekę nad dzieckiem nie musisz już zaznaczać odpowiedniego okienka w formularzu CEIDG (zmiana od 30 kwietnia 2018 roku). W CEIDG zawieszasz działalność w normalnym trybie a resztę formalności załatwiasz w ZUS.

Prawo do zawieszenia działalności z ww. tytułu może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach i przysługuje przez okres:

  • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia
  • do 6 lat – w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Uwaga! Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego tytułu (albo ubezpieczeniami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

ZUS

Jeśli chcesz korzystać ze świadczeń w trakcie zawieszenie, powinieneś złożyć do ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, które zawiera m.in.:

  • imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL i miejsce zamieszkania,
  • dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (nie może być wcześniejszy niż dzień, w którym oświadczenie zostało złożone),
  • dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • dane dziecka + należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka + ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Osoba sprawująca osobistą opiekę (przedsiębiorca) jest zobowiązana zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian - czyli konieczna jest aktualizacja danych zawartych w oświadczeniu w przypadku zmiany okresu zawieszenia (np. wydłużenia okresu zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem).

Chcesz złożyć oświadczenie do ZUS? Pomożemy Ci, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na stronie ZUS.

KRUS

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą ubezpieczonym w KRUS, składasz odrębny wniosek o finansowanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W przypadku ubezpieczonych w KRUS brak warunku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

Chcesz złożyć wniosek do KRUS. Pomożemy CI, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie