Zawieszenie i wznowienie działalności w Polsce

Jak wygląda oraz czemu służy proces zawieszenia działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności pozwala m.in. uniknąć obowiązku opłacania składek do ZUS, a równocześnie daje Ci możliwość podjęcia zlecenia w każdej chwili.

Podczas zawieszenia działalności nie tracisz statusu aktywnego przedsiębiorcy, są jednak ograniczone niektóre Twoje obowiązki.

Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienia wykonywania działalności gospodarczej wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć takiego, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG.

Możesz także zawiesić działalność z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Więcej informacji ten temat znajdziesz w artykule na temat zawieszenia działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem.

Zawieszenie działalności podczas prowadzenia spółki cywilnej

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Dowiedz się więcej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Jeżeli wykonuje on działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Zawieszenie działalności spółki wpisanej do KRS

W przypadku wykonywania działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej zawieszenie prowadzenia działalności również jest możliwe. W celu zawieszenia wspólnicy muszą podjąć uchwałę w tym przedmiocie, a następnie złożyć do sądu wniosek KRS-Z62. Do wniosku dołącza się uchwałę oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zawieszania działalności gospodarczej spółki wpisanej do KRS (np. jeśli jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w poradniku Zawieszam prowadzenie działalności, gdzie dowiesz się, jak wygląda zawieszenie w przypadku różnych form działalności.

Okres zawieszenia działalności oraz wznowienie

Zawieszenia dokonać można zasadniczo na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Istnieją tu jednak pewne wyjątki, o których warto pamiętać. Różne są także skutki braku wznowienia działalności dla CEIDG i dla KRS.

Chcesz wiedzieć, kiedy możesz zawiesić działalność na dłużej niż 24 miesiące – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami. Możesz również skorzystać z naszego interaktywnego poradnika – Zawieszam prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od jej zawieszenia, Minister Przedsiębiorczości i Technologii wykreśli Cię z CEIDG.

Przedsiębiorcy, którzy przed upływem okresu 24 miesięcy nie wznowią działalności gospodarczej, zostaną "automatycznie" wykreśleni z CEIDG (niezwłocznie,  nie  później  niż  w terminie 7 dni) bez wydawania decyzji administracyjnej.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w artykule Okres zawieszenia działalności, sankcje za brak wznowienia

Moje prawa i obowiązki podczas zawieszenia

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dowiedz się, co możesz, a czego nie możesz robić w okresie zawieszenia działalności. Zapoznaj się z artykułem – Czynności wykonywane w okresie zawieszenia.

Zobowiązania publicznoprawne podczas zawieszenia działalności

Podstawową korzyścią związaną z zawieszeniem działalności gospodarczej jest fakt, że zawieszenie wpływa na Twoje zobowiązania publicznoprawne, w tym zwłaszcza zwalnia z szeregu obowiązków płatniczych w zakresie ubezpieczeń społecznych, jak też z obowiązków zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług.

Dowiedz się więcej w poradniku Zawieszam prowadzenie działalności gospodarczej.

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i już wiesz, jak zawiesić działalność – przejdź do formularza – Aktualizacja danych w CEIDG - zawieszam działalność gospodarczą.

Przesyłanie JPK_VAT w trakcie zawieszenia

Jeśli masz zawieszoną działalność gospodarczą i nie prowadzisz zapisów w ewidencji VAT, nie msza obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Zwolnienie ze składania JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

Wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli zawiesiłeś swoją działalność gospodarczą, w każdym momencie możesz wznowić jej prowadzenie. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej do odpowiedniego organu rejestrowego. Wznowienie działalności nie ogranicza prawa zawieszania działalności w przyszłości. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej, wpis dotyczący tej działalności zamieszczony w CEDIG lub KRS może zostać wykreślony z urzędu (automatycznie).

Wniosek o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej można złożyć: osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta, drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG (podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, drogą elektroniczną w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku należy złożyć wizytę w Urzędzie Gminy  w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy, pocztą do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Przedsiębiorca rejestrowany w KRS może być też wzywany do podjęcia w tym zakresie odpowiednich czynności (wznowienie lub likwidacja działalności) a w przypadku ich zaniechania może nawet być ukarany grzywną.

W rezultacie wznowienie przez niego działalności gospodarczej wymaga jedynie poinformowania o tym fakcie stosownych organów (urząd gminy lub sąd rejestrowy, urząd skarbowy, ZUS, GUS), i to w odpowiedniej formie (konieczność wykorzystania właściwych formularzy). W większości przypadków obowiązuje zasada "single window" czyli jednego okienka, w którym można dokonać wspomnianych formalności. Więcej informacji na temat wznawiania działalności i obowiązków z tym związanych znajdziesz w interaktywnym poradniku Wznawiam prowadzenie działalności gospodarczej

Obowiązki jak i uprawnienia zwłaszcza w dziedzinie rozliczeń podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obejmują zarówno przedsiębiorców jak i wspólników spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa).

Jeśli planujesz opiekę nad dzieckiem, możesz zawiesić działalność i zyskać prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu. Dowiedz się więcej na ten temat.

Zobacz także artykuł:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie