Zawieszenie i wznowienie działalności w Polsce

Jak wygląda oraz czemu służy proces zawieszenia działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności pozwala m.in. uniknąć obowiązku opłacania składek do ZUS, a równocześnie daje Ci możliwość podjęcia zlecenia w każdej chwili.

Podczas zawieszenia działalności nie tracisz statusu aktywnego przedsiębiorcy, są jednak ograniczone niektóre Twoje obowiązki.

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienia wykonywania działalności gospodarczej wynika z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Obowiązujące od 30 kwietnia 2018 r. przepisy dają możliwość bezterminowego zawieszenia firmy zarejestrowanej w CEIDG (pozostał minimalny termin zawieszenia 30 dni).

Do tej pory zawieszenie było możliwe na okres maksymalnie 24 miesięcy. Przedsiębiorca, który nie wznowił działalności w tym terminie, był automatycznie wykreślany z CEIDG. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie, nie będzie wykreślony z CIEDG niezależnie od okresu zawieszenia.

  • Możliwość bezterminowego zawieszenia dotyczy tylko firm rejestrowanych w CEIDG (w tym wspólników spółek cywilnych)!
  • Spółki zarejestrowane w KRS mogą zawieszać działalność według starych zasad (od 30 dni do 24 miesięcy)!

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. zawieszenie działalności gospodarczej zawarte we wpisie w CEIDG staje się zawieszeniem bezterminowym.

Wznowienie działalności odbywać się będzie tylko na Twój wniosek. Możesz go złożyć w każdym momencie zawieszenia.

Możesz w każdym momencie zawieszenia złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.  Termin wznowienia możesz podać od razu przy składaniu wniosku o zawieszenie. Po tym terminie (czyli wskazanej przez Ciebie dacie wznowienia), automatycznie dopisana zostanie się do Twojego wpisu informacja o wznowieniu działalności (automatyczne wznowienie). Nie musisz więc składać odrębnego wniosku o wznowienie dział. gosp.

Nie musisz (jak do tej pory) zgłaszać zawieszenia/wznowienia firmy z wyprzedzeniem. To ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy chcą zawiesić lub wznowić działalność w określonym dniu i spóźniają się ze złożeniem odpowiedniego wniosku, np. dlatego że taki dzień wypada w sobotę. Teraz możesz to zrobić później (nawet z datą wsteczną), ale informacja, którą zgłaszasz do CEIDG powinna zawierać dane zgodne z faktycznym stanem rzeczy (czyli np. rzeczywistą datę zawieszenia).

Jeśli zawiesiłeś/wznowiłeś działalność możesz również zrezygnować z zawieszenia/wznowienia (np. jeśli po kilku dniach od wznowienia uznasz, że chcesz jednak kontynuować zawieszenie). Rezygnację składasz zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu CEIDG.

Pamiętaj jednaj, że informacja o zawieszeniu/wznowieniu  trafia z CEIDG do innych urzędów (ZUS, Urząd Skarbowy) i od tej daty jesteś dla tych urzędów przedsiębiorcą, który zawiesił/wznowił działalność (i masz z tego tytułu określone prawa i obowiązki). Jeśli zrezygnujesz z zawieszenia/wznowienia, być może będziesz musiał dodatkowo rozliczyć się z ZUS albo Urzędem Skarbowym z tytułu zgłoszonego wcześniej zawieszenia/wznowienia działalności.

Zgodnie z przepisami nie możesz zawiesić działalności jeśli zatrudniasz pracowników na etacie. Nowe przepisy są łagodniejsze w tym względzie i dają możliwość zawieszenia firmy w przypadku zatrudniania pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, którzy nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u Ciebie jako pracodawcy. Jeśli składasz w CEIDG wniosek o zawieszenie firmy, nie musisz składać oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników (zaznaczać odpowiedniego pola we wniosku CEIDG). Pamiętaj jednaj, że ZUS sprawdzi, czy zawieszając firmę, nie zatrudniasz pracowników.

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG.

Możesz także skorzystać ze świadczeń z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie zawieszenia. Więcej informacji ten temat znajdziesz w artykule na temat zawieszenia działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem.

Zawieszenie działalności podczas prowadzenia spółki cywilnej

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Dowiedz się więcej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Jeżeli wykonuje on działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Zawieszenie działalności spółki wpisanej do KRS

W przypadku wykonywania działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej zawieszenie prowadzenia działalności również jest możliwe. W celu zawieszenia wspólnicy muszą podjąć uchwałę w tym przedmiocie, a następnie złożyć do sądu wniosek KRS-Z62. Do wniosku dołącza się uchwałę oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zawieszania działalności gospodarczej spółki wpisanej do KRS (np. jeśli jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w poradniku Zawieszam prowadzenie działalności, gdzie dowiesz się, jak wygląda zawieszenie w przypadku różnych form działalności.

Moje prawa i obowiązki podczas zawieszenia

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dowiedz się, co możesz, a czego nie możesz robić w okresie zawieszenia działalności. Zapoznaj się z artykułem – Czynności wykonywane w okresie zawieszenia.

Zobowiązania publicznoprawne podczas zawieszenia działalności

Podstawową korzyścią związaną z zawieszeniem działalności gospodarczej jest fakt, że zawieszenie wpływa na Twoje zobowiązania publicznoprawne, w tym zwłaszcza zwalnia z szeregu obowiązków płatniczych w zakresie ubezpieczeń społecznych, jak też z obowiązków zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług.

Dowiedz się więcej w poradniku Zawieszam prowadzenie działalności gospodarczej.

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i już wiesz, jak zawiesić działalność – przejdź do formularza – Aktualizacja danych w CEIDG - zawieszam działalność gospodarczą.

Przesyłanie JPK_VAT w trakcie zawieszenia

Jeśli masz zawieszoną działalność gospodarczą i nie prowadzisz zapisów w ewidencji VAT, nie msza obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Zwolnienie ze składania JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

Wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli zawiesiłeś swoją działalność gospodarczą, w każdym momencie możesz wznowić jej prowadzenie. Wznowienie działalności odbywać się będzie tylko na Twój wniosek. Możesz go złożyć w każdym momencie zawieszenia.

Wniosek o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej można złożyć: osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta, drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG (podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, drogą elektroniczną w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku należy złożyć wizytę w Urzędzie Gminy  w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy, pocztą do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Złóż wniosek o wznowienie w CEIDG

Przedsiębiorca rejestrowany w KRS może być też wzywany do podjęcia w tym zakresie odpowiednich czynności (wznowienie lub likwidacja działalności) a w przypadku ich zaniechania może nawet być ukarany grzywną.

W rezultacie wznowienie przez niego działalności gospodarczej wymaga jedynie poinformowania o tym fakcie stosownych organów (urząd gminy lub sąd rejestrowy, urząd skarbowy, ZUS, GUS), i to w odpowiedniej formie (konieczność wykorzystania właściwych formularzy). W większości przypadków obowiązuje zasada "single window" czyli jednego okienka, w którym można dokonać wspomnianych formalności. Więcej informacji na temat wznawiania działalności i obowiązków z tym związanych znajdziesz w interaktywnym poradniku Wznawiam prowadzenie działalności gospodarczej

Obowiązki jak i uprawnienia zwłaszcza w dziedzinie rozliczeń podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obejmują zarówno przedsiębiorców jak i wspólników spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa).

Zobacz także artykuł:

Rezygnacja z zawieszenia/wznowienia

Jeśli zawiesiłeś/wznowiłeś działalność możesz również zrezygnować z zawieszenia/wznowienia (np. jeśli po kilku dniach od wznowienia uznasz, że chcesz jednak kontynuować zawieszenie). Rezygnację składasz zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu CEIDG. To jedna ze zmian wprowadzonych w ramach Konstytucji Biznesu. Pamiętaj jednaj, że informacja o zawieszeniu/wznowieniu  trafia z CEIDG do innych urzędów (ZUS, Urząd Skarbowy) i od tej daty jesteś dla tych urzędów przedsiębiorcą, który zawiesił/wznowił działalność (i masz z tego tytułu określone prawa i obowiązki). Jeśli zrezygnujesz z zawieszenia/wznowienia, być może będziesz musiał dodatkowo rozliczyć się z ZUS albo Urzędem Skarbowym z tytułu zgłoszonego wcześniej zawieszenia/wznowienia działalności.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie