Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Jesteś młodym przedsiębiorcą i chciałbyś zdobyć doświadczenie w zagranicznej firmie? Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Kto może skorzystać z programu

Początkujący przedsiębiorcy (maks. 3 lata działalności gospodarczej) mogą odbyć kilku miesięczny staż w innym kraju UE u boku doświadczonego przedsiębiorcy i zdobywać umiejętności niezbędne do zrealizowania własnego projektu biznesowego lub do lepszego zarządzania i rozwijania własnej firmy.

W programie może uczestniczyć początkujący przedsiębiorca, który:

 • poważnie myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej opartej na wykonalnym biznes planie;
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata.

(Przyszła) działalność może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, a wiek nie ma żadnego znaczenia.

Przedsiębiorca musi jednak:

 • posiadać zezwolenie na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących;
 • mieć konkretny projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w biznes planie;
 • wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z innego
  Państwa Uczestniczącego;
 • być gotowym do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji;
 • wykazywać gotowość do poniesienia części kosztów związanych z pobytem za granicą, które nie zostaną objęte finansowaniem w ramach programu.

Doświadczeni przedsiębiorcy przyjmujący (ponad 3 lata własnej działalności gospodarczej) lub zarządzający małą bądź średnią firmą, którzy mogą przyjąć w swojej firmie poczatkującego przedsiębiorcę z jednego 27 krajów europejskich, i skorzystać z jego energii, świeżego spojrzenia oraz z zapału do pracy.

Przedsiębiorcą przyjmującym w programie może być przedsiębiorca, który:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały w jednymz Państw Uczestniczących;
 • prowadzi małe lub średnie przedsiębiorstwo, jest jego właścicielem lub osobą zaangażowaną w działalność MŚP na poziomie zarządu;
 • prowadzi działalność od kilku lat;
 • jest chętny do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z początkującym przedsiębiorcą oraz do pełnienia roli mentora.

Jak wziąć udział w programie

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie, powinni się zgłosić do jednego z punktów kontaktowych w kraju zamieszkania i złożyć aplikację w systemie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (przedsiebiorca początkujący wypełnia aplikacje online, zamieszcza aktualne CV i biznesplan; przedsiębiorca doświadczony tylko aplikację elektroniczną oraz aktualne CV). Po zaakceptowaniu takiej aplikacji, przedsiębiorcy uzyskują dostęp do internetowej bazy zarejestrowanych przedsiębiorców z całej Europy i mogą wyszukać potencjalnych partnerów do wymiany. Nabór wniosków do programu jest ciagły.

Zobacz listę lokalnych punktów kontaktowych w Polsce uczestniczących w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

Po przyjęciu do programu przedsiębiorca uzyskuje dostęp do katalogu internetowego, który pozwala przedsiębiorcy oraz wybranemu lokalnemu punktowi kontaktowemu odnaleźć właściwego partnera wymiany.

Skorzystaj z przewodnika rejestracji:

Aplikacja krok po kroku

Szczegóły programu

Pobyt poczatkującego przedsiębiorcy u doświadczonego partnera może trwać od 1 do 6 miesięcy. Poczatkujący przedsiębiorca otrzymuje wsparcie finansowe na pobyt na pokrycie podstawowych kosztów pobytu zagranicą, na podstawie umowy zawartej z punktem kontaktowym. Tym samym przedsiębiorca przyjmujący nie jest zobowiązany do wypłaty dodatkowych środków na rzecz młodego przedsiębiorcy. Strony ustalają między sobą długość i intensywność takiej wymiany, zawsze zachowując równowagę i korzyści dla obu stron (tzw. "win- win") i zobowiązując się do wzajemnej współpracy "na rzecz jakości" takiej relacji.

Warunki

Początkujący przedsiębiorca uczestniczący w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców" musi m.in.:

 • spisać i podpisać „Zobowiązanie na rzecz jakości" zapewniające pomyślną współpracę pomiędzy początkującym przedsiębiorcą a przedsiębiorcą przyjmującym. Dokument ten precyzuje między innymi cele pobytu i proponowany plan działań w ramach pobytu;
 • zawrzeć z lokalnym punktem kontaktowym umowę, która dotyczy wypłaty grantu na pobyt, określa zadania, obowiązki, warunki finansowania i prawne następstwa projektu w ramach ustalonego grafiku czasowego;
 • dostarczyć po zakończonym pobycie kwestionariusz oceny, w którym znajdzie się opis wykonanych prac, zdobytej wiedzy i umiejętności oraz korzyści z wymiany dla rozwoju własnej firmy;
Przedsiębiorca przyjmujący, uczestniczący w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców" musi spełnić następujące obowiązki:
 • zapewnić wysoką jakość kształcenia i relacji z początkującym przedsiębiorcą, który musi uzyskać wiedzę i umiejętności pozwalające mu na pomyślne rozpoczęcie własnej działalności;
 • podpisać „Zobowiązanie na rzecz jakości", które zapewni pomyślną współpracę z początkującym przedsiębiorcą. Dokument ten określa między innymi cele pobytu i proponowany plan działań w ramach pobytu;
 • po wymianie należy również wypełnić formularz oceny.

Dodatkowe informacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie