Amortyzacja

Każdy przedsiębiorca wykorzystuje w swojej pracy rzeczy, które wraz z upływem czasu oraz ich używania tracą na wartości. Reczy te nazywane są środkami trwałymi, a ich wartość ustalana jest za pomocą mechanizmu rachunkowego nazywanym amortyzacją. Amortyzacja jest to wartość danego środka trwałego odpisywana w koszty w poszczególnym okresie obrachunkowym, przeważnie jednorocznym. Polega to na systematycznym odpisywaniu części wartości rzeczy w koszty w związku z jej zużyciem. Dodatkowym pojęciem wymagającym przedstawienia jest umorzenie środka trwałego, co oznacza skumulowaną wartość amortyzacji, korygującą wartość środków trwałych wykazywanych w bilansie z ich wartości brutto (wartości początkowej) do wartości netto.

Przepisy regulujące kwestię amortyzacji znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o rachunkowości. Jednocześnie środki trwałe sklasyfikowane są rozporządzeniu Rady Ministrów.

Jako środki trwałe, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, ustawodawca rozumie rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Wyróżnia przy tym cztery grupy główne:

  • nieruchomości;
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy.

Dla uwzględnienia środka trwałego, ważnym jest aby rzecz używana przez przedsiębiorcę przedstawiała wartość wyższą niż 3500 PLN, a minimalny okres jej użyteczności to jeden rok. Przy czym w 2015 roku maksymalna wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi 209 000 PLN.

Istotną również zmianą, obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku, jest regulacja związana z ustalaniem wartości początkowej środka trwałego. Dotyczy to podatników, którzy nabyli składnik majątku trwałego poprzez realizację umowy świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum) czy zagranicznych podatników, którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działalność przez zagraniczny zakład, a także spółek europejskich i spółdzielni europejskich. Oznacza to, że w przypadku zaspokojenia wierzytelności przez dłużnika w innej formie niż ustalona, amortyzujemy wartość spełnionego świadczenia. Czyli jeśli dług wynosił 10 000 PLN a przekazano nam auto to wartości 12 000 PLN, kwota amortyzacji wynosić będzię 12 000 PLN.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie