Indywidualne interpretacje podatkowe

W trakcie działalności niejednokrotnie spotkasz się z problemem interpretacji przepisów podatkowych w konkretnych sytuacjach, związanych z prowadzeniem firmy. Jeśli masz wątpliwości, możesz zwrócić się o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo, przepisy umożliwiają składanie tzw. wniosków wspólnych przez np. kilku przedsiębiorców zainteresowanych intepretacją dotyczącą tej samej kwestii (zainteresowani wskazują we wniosku wspólnym jeden podmiot, który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji). Z wnioskiem może wystąpić także zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Przedmiotem  wniosku  o  interpretację  indywidualną nie mogą być przepisy  prawa  podatkowego  regulujące  właściwość  oraz  uprawnienia  i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

Jeżeli  przedstawiony  we wniosku  stan  faktyczny  lub  zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem interpretacji ogólnej, właściwy organ może odrzucić wniosek.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem ePUAP.

Kto wydaje interpretacje

Interpretacje indywidualne wydają dyrektorzy 5 izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od  miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz podatku, którego dotyczy wniosek. W tabeli znajdziesz szczegółowe informacje o właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski można składać osobiście we właściwym Biurze Krajowej Informacji Podatkowej lub wysłać je pocztą na adres właściwego Biura. Tutaj znajdziesz informacje na temat właściwego miejsca składania wniosków.

Dowiedz się, krok po kroku, jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji.

Koszt

Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Należy ją złożyć w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Tutaj znajdziesz przykładowy formularz wpłaty. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępne są także numery kont, na które powinieneś dokonywać wpłaty.

Terminy

Interpretacja indywidualna wydana jest bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (nie wlicza się tu m.in. terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia).

Nie zgadzasz się z interpretacją

Jeśli nie zgadzasz się z interpretacją, w pierwszej kolejności powinieneś zwrócić się (w ciągu 14 dni od otrzymania interpretacji) do organu, który wydał interpretację z żądaniem usunięcia naruszenia prawa. Jeśli organ podtrzyma decyzję możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Skarga musi być złożona w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem skarżonej izby na adres Biura Krajowej Informacji Podatkowej przy Izbie Skarbowej, która wydawała interpretację. Wydane interpretacje indywidualne dostępne są w bazie interpretacji. Możesz odszukać tu zarówno interpretacje indywidualne, jak i ogólne.

Co warto wiedzieć

Interpretacje indywidualne nie są wiążące, ale zgodnie z zasadą, zastosowanie się do nich nie może szkodzić wnioskodawcy. Oznacza to, że powołanie się na interpretacje chroni przed sankcjami w przypadku zmiany interpretacji przepisów jak również  w przypadku  nieuwzględnienia  interpretacji  w rozstrzygnięciu  sprawy podatkowej. Jeżeli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej, ani nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę. Zostaniesz także zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji.

Co ważne, interpretacje nie mogą być wydawane w sprawach, wobec których toczy się postępowanie podatkowe, czy kontrola.

Interpretacje ogólne

Minister Finansów wydaje takze intepretacje ogólne, których celem jest ujednolicenie stosowania prawa podatkowego przez odpowiednie organy.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania interpretacji zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie