Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Podatek akcyzowy

Jeśli szczegółowo interesuje Cię temat akcyzy zajrzyj do interaktywnego poradnika Obrót wyrobami akcyzowymi. Poniżej znajdziesz informacje ogólne na ten temat.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym regulująca:

 • opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych,
 • organizację obrotu tymi wyrobami, a także
 • oznaczanie znakami akcyzy, oraz rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie.

Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wyroby podlegające akcyzie wymienione są załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

W UE obowiązuje wspólny system podatku akcyzowego w przypadku takich wyrobów akcyzowych, jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohol i napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega m.in.: produkcja wyrobów akcyzowych, wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, import wyrobów akcyzowych (z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów), nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych (z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego). Pełną listę czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą znajdziesz w  8, 9, 9a, 9b i 9c ustawy o podatku akcyzowym.

Rejestracja

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych powinieneś złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Musisz tego dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,  Zgłoszenia dokonuje się na formularzu AKC-R. Masz także obowiazek informowania naczelnika urzędu celnego o zmianach danych podanych w zgłoszeniu go w terminie 7 dni.

Składanie deklaracji

Podatnik podatku akcyzowego ma obowiązek składać deklaracje podatkowe w urzędzie celnym.

Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz z formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. Wzory formularzy znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

 • AKC-4/AKC-4zo - deklaracja dla podatku akcyzowego;
 • AKC-4/A - podatek akcyzowy od alkoholu etylowego;
 • AKC-4/B - podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich;
 • AKC-4/C - podatek akcyzowy od piwa;
 • AKC-4/D - podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu);
 • AKC-4/E - podatek akcyzowy od samochodów osobowych;
 • AKC-4/F - podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych;
 • AKC-4/H - podatek akcyzowy od energii elektrycznej;
 • AKC-4/I - podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych);
 • AKC-4/J - podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych;
 • AKC-4/K - podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów;
 • AKC-EN - deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej;
 • AKC-PA - deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy;
 • AKC-U - deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 • AKC-WW - deklaracja podatkowa od wyrobów węglowych;
 • AKC-P - deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika;
 • AKC-ST/AKC-STn - deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego;
 • AKC-WG – deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

Deklaracje składa się: 

 • do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie złożonej deklaracji AKC-4/AKC-4zo
 •  do 10 dnia od dnia przyjęcia wyrobów sprowadzanych z zagranicy w trybie z zapłaconą akcyzą na podstawie deklaracji AKC-U Powyższe dotyczy też samochodów osobowych nabywanych w kraju i sprowadzanych z zagranicy
 • do 10 dni po odprawie w sytuacji importu wyrobów akcyzowych na podstawie danych podanych w zgłoszeniu celnym.

Deklaracje możesz złożyć przez internet w ramach usługi eZefir udostępnionej na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (funkcjonalność eFormularze).Przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone jednym z dostępnych rodzajów podpisów elektronicznych:

Stawki akcyzy

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie