Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek uregulowany jest przez ustawę z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwanej dalej „ustawą".

Przedmiot opodatkowania

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 • czynności cywilnoprawne:
 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki i ich zmiany (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany),
 • zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania,
 • orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Ustawodawca wprowadza również w art 2 ustawy katalog czynności cywilnoprawnych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Podatnik

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych,

z tym iż podatnikiem jest przy:

 • umowie sprzedaży – kupujący,
 • umowie zamiany – strony czynności,
 • umowie darowizny – obdarowany,
 • umowie dożywocia – nabywca własności nieruchomości,
 • umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 • ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – użytkownik lub nabywający prawo służebności,
 • umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – biorący pożyczkę lub przechowawca,
 • ustanowieniu hipoteki – składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
 • umowie spółki cywilnej – wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki – spółka.

W przypadku udzielanie pożyczki spółce kapitałowej przez jej wspólnika, taka czynność jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego płatnikami podatku (jego poborcami) są notariusze, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania jest określana odrębnie dla każdej czynności. Określa się wartość rynkową rzeczy lub prawa majątkowego. Dokonuje się tego na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia.

Obowiązujące stawki podatku (art. 7 ustawy) wynoszą:

 • 2% od umowy sprzedaży: 
  • nieruchomości,
  • rzeczy ruchomych,
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 • 1% od innych praw majątkowych,
 • 2% od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego (z zastrzeżeniem przypadków, do których ma zastosowanie stawka - 20%),
 • 0,5 % od umowy spółki.

Istnieje katalog podatników, którzy są zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych ich dług lista zawarta jest w art. 8 i 9 ustawy.

Obowiązki informacyjne

Podatnicy obowiązani są do złożenia deklaracji (PCC-3) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14. dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz obliczyć i wpłacić podatek w tym terminie, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika (notariusza) od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego. Deklaracja składana jest do naczelnika urzędu skarbowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie