Awaria kasy fiskalnej

Jeśli Twoja kasa fiskalna uległa awarii, to pamiętaj, że nie wolno Ci sprzedawać towarów i usług do czasu jej naprawienia. Możesz skorzystać z kasy rezerwowej, pod warunkiem jednak, że ją posiadasz i ją zarejestrowałeś. Nie możesz w inny sposób ewidencjonować obrótu ani w formie papierowej, ani elektronicznej na własnym komputerze.

Kasa rezerwowa nie jest obowiązkowa. Jest jednak bardzo korzystne ją posiadać. Zakup i stosowanie rezerwowej kasy fiskalnej musi spełniać te same wymogi techniczne co kasa podstawowa, a paragony przez nie drukowane powinny zawierać wszystkie wymagane informacje. W dniach i miesiącach, w których prowadzona była sprzedaż ewidencjonowana na kasie rezerwowej, należy drukować raporty dobowe i miesięczne.

Pamiętaj! Awarię powinieneś od razu zgłosić serwisowi (urzędy skarbowe także mogą wymagać zgłoszenia awarii oraz korzystania z kasy rezerwowej). Jeśli awaria spowoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego, należy dokonać odczytu.

Serwis kasy musi być podjęty nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii (chyba, że dokonano innych ustaleń). Na żądanie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego serwisant kas ma obowiązek niezwłocznie i bezpłatnie złożyć wyjaśnienia dotyczące sposobu używania danej kasy.

Serwis kas stosowanych do prowadzenia ewidencji nie może być prowadzony lub wykonywany przez Ciebie ani przez osobę przez Ciebie zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub umów o podobnym charakterze.

W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, serwisant kas po zgłoszeniu awarii dotyczącej pamięci podręcznej kasy sporządza protokół według procedury określonej w instrukcji serwisowej kasy. Protokół powinien zawierać: opis sytuacji awaryjnej, przyczyny, ze wskazaniem, czy związane one były z konstrukcją kasy czy z działaniami podatnika. Natomiast w przypadku ujawnienia przez serwisanta przyczyn awarii związanych z konstrukcją kasy, protokół, o którym mowa powyżej, serwisant kas przesyła do podmiotu prowadzącego serwis główny, w celu uzupełnienia go o opinię o przyczynach wystąpienia zdarzenia i o informację o odnotowanej liczbie takich zdarzeń w danym typie kas.

Uzupełniony protokół przesyłany jest niezwłocznie do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie