Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Połączenie albo przejęcie innego przedsiębiorcy posługującego się kasą

Podatnik ma dowolność w kształtowaniu formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest więc łączenie, przekształcanie oraz przejmowanie dotychczasowych podmiotów i tworzenie na ich bazie nowych. W zależności od rodzaju przekształcenia powodującego zmianę podmiotu - podatnika inne będą obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową i pozostawienia niezmienionego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nowopowstały przedsiębiorca może nadal korzystać z kasy fiskalnej, w której posiadaniu była spółka przekształcana (szerzej w artykule zmiana formy prawnej a kasa fiskalna- link). Wówczas wymaga się jedynie dokonanie zmiany dotyczącej nazwy ewentualnie adresu, jeżeli uległy zmianie i można kontynuować działalność przy użyciu poprzedniej kasy fiskalnej, należącej do przekształcanego podmiotu.

Natomiast w pozostałych przypadkach, na przedsiębiorcy ciąży szereg obowiązków związanych z zakończeniem funkcjonowania kasy w poprzedniej formie organizacyjnej oraz rozpoczęcia w nowej.

Przejmując firmę podatnik, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących(dalej Rozporządzenie) ma obowiązek:

  • wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  • złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Wyżej wymienione czynności wymagane są przy zakończeniukorzystania z kasy fiskalnej.

Jednocześnie nabywca przedsiębiorstwa musi dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem i fiskalizacją nowej kasy fiskalnej. Wzór zgłoszenia kasy składanego do naczelnika urzędu skarbowego stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie kas.Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż: podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są̨ obowiązani dokonać́ zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy".

Powyższego zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy. W tym samym terminie zgłoszenia dokonuje również podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia w sprawie kas.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie