Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Przechowywanie paragonów

Kwestia konieczności przechowywania paragonów fiskalnych, a także okresu w jakim podmioty zobowiązane do ewidencjonowania obrotów winny posiadać dokument rejestrujący, jest tematem dyskusji i polemiki. Obecny stan prawny omawianej problematyki uregulowany jest w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie - Ordynacja podatkowa. Z dniem 1 stycznia 2013 roku  zakończył się tzw. okres przejściowy, który zgodnie z deklaracją Ministerstwa Finansów, miał umożliwić przedsiębiorcom zobowiązanym do ewidencjonowania obrotów, zaopatrzenie się w kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące określa w § 2 pkt 5 co ustawodawca rozumie pod pojęciem kasy z elektronicznym zapisem kopii. Rozumie się przez to kasę konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących nakłada na podatnika ustawa o podatku od towarów i usług. Dokładniej art. 111 ust. 3a pkt 6), który stanowi, że kopie dokumentów kasowych – paragonów, należy przechowywać prze okres 5 lat. Zgodnie z art. 112 tego aktu prawnego obowiązek przechowywania ewidencji prowadzonej dla celów rozliczania podatku ciąży na podatników do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dla zobrazowania podajmy przykład dokonania sprzedaży 31 lipca 2015 roku, co oznacza iż kopię paragonu fiskalnego zobowiązani jesteśmy przechowywać do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Podmioty, nieposiadające urządzeń rejestrujących z możliwością elektronicznego zapisu kopii, zobowiązane są do przechowywania dokumentów podatkowych, w tym wydrukowanych kopii paragonów, do czasu upływu okresu przedawnienia. Reguluje to wprost art. 86 § 1 ordynacji podatkowej. Odesłanie do okresu przedawnienia, który wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, znajdziemy w art. 70 ordynacji podatkowej.

Podsumowując, mimo uciążliwości w przechowywaniu dokumentacji księgowej w formie papierowej, przedsiębiorcy którzy nie posiadają urządzeń z możliwością zapisu w formie elektronicznej, wydruki dokumentów fiskalnych z kas rejestrujących należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie