Przechowywanie paragonów

Przepisy dotyczące przechowywania uregulowane są w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie - Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące określa co naleźy rozumieć rozumie pod pojęciem kasy z elektronicznym zapisem kopii. Jest to kasa konstrukcyjnie dostosowana do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących nakłada ustawa o podatku od towarów i usług. Kopie dokumentów kasowych – paragonów, należy przechowywać przez okres 5 lat. Obowiązek przechowywania ewidencji prowadzonej dla celów rozliczania podatku ciąży na podatników do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

Jeśli sprzedaży dokonano 31 lipca 2015 roku, oznacza to, iż kopię paragonu fiskalnego należy przechowywać do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie