Ulga na zakup kasy fiskalnej

Jeśli masz obowiązek rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej to pamiętaj, że możesz odzyskać część kwoty jaką wydałeś na jej zakup. Dotyczy to również kas rezerwowych. Niezbędne jest jednak zgłoszenie wszystkich kas (w tym rezerwowych) przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. 

Kto może skorzystać z ulgi i w jakiej formie?

Ulga przysługuje zarówno przedsiębiorcom rozliczającym VAT, jak i zwolnionym z tego obowiązku.

 • Jeśli płacisz VAT, masz prawo do odliczenia od podatku części kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas.
 • Jeśli jesteś zwolniony z VAT, możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu kasy na swoje konto.

Ile wynosi ulga?

Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zwrot kosztów w przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT

Jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT, możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu kasy pod warunkiem, że złożysz wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Wzrór wniosku może się różnić w zależności od urzędu najlepiej sprawdź na stronie swojego urzędu skarbowego (skorzystaj z wyszukiwarki instytucji), jaki wzór jest obowiązujący. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór wniosku (pamiętaj jednak, że Twój urząd może oczekiwać innych danych i innego wzoru).

Wniosek możesz przesłać do urzędu za pośrednictwem biznes.gov.pl (dowiedz się jak wysłać pismo ogólne do urzędu). Musisz w tym przypadku dysponować fakturą elektroniczną (wymóg oryginału), np. fakturą wystawioną przez sprzedawcę w formacie PDF.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę,
 • dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a jesli świadczysz usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi także informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
 • informacje o numerze rachunku bankowego Twojej firmy, na który należy dokonać zwrotu,
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.  

Odliczanie ulgi od podatku w przypadku VAT-owców

Jeśli jesteś VAT-owcem, kwotę ulgi na zakup kasy fiskalnej możesz odliczyć we właściwej deklaracji podatkowej VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpocząłeś ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas lub za okresy póżniejsze.

Kwota odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, możesz otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 1. 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli składasz deklaracje za okresy miesięczne, lub
 2. 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli składasz deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu VAT (podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą), kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Jaki są warunki przyznania ulgi?

Jeśli chcesz odliczyć koszty zakupu kasy fiskalnej od podatku, lub otrzymać zwrot kosztów pamiętaj, że musisz spełnić określone warunki:

 • przed rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie fiskalnej powinieneś złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
 • pamiętaj też, że w ciągu 7 dni od fiskalizacji, czyli „legalizacji" kasy (przestawienie pamięci urządzenia fiskalnego na trwały i nieodwracalny zapis wszystkich transakcji sprzedaży), powinieneś poinformować o tym urząd skarbowy (choć ten warunek nie jest wymieniony w przepisach jako konieczny do uzyskania ulgi). Możesz to zrobić za pośrednictwem biznes.gov.pl, gdzie znajdziesz gotowe wzory wniosków, które możesz wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu. Dowiedz się, jak zarejestrować kasę fiskalną i skorzystaj z gotowych formularzy,
 • ewidencjonowanie na kasie fiskalnej powinieneś rozpocząć we właściwych, określonych przepisami terminach,
 • musisz posiadać dowód zapłaty za kasę,
 • złożysz wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot kosztów (jeśli jesteś zwolniony z VAT).

Zwrot ulgi

Uważaj! Ulgę trzeba zwrócić jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 

 • zaprzestaniesz jej używania lub zaprzestaniesz prowadzenia działalności,
 • nastąpi otwarcie likwidacji,
 • zostanie ogłoszona upadłość,
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
 • odliczenie ulgi nastąpi z naruszeniem wszystkich warunków, które uprawniają do korzystania z odliczenia,
 • nie dokonujesz w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie