Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zmiana miejsca używania kasy fiskalnej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (dalej Rozporządzenie), wydane na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług szczegółowo reguluje warunki techniczne oraz zasady korzystania i serwisowania kas fiskalnych.

Nie ma przeciwskazań do zmiany miejsca używania kasy fiskalnej.  W tym celu należy dokonać kilku formalności, aby zakupioną kasę przenieść do nowego miejsca prowadzenia działalności.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Zgodnie z § 14 ust. 5 Rozporządzenia podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy ma obowiązek poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia, możesz to zrobić korzystając z pomocy biznes.gov.pl.

Jeżeli zmiana miejsca wiąże się również ze zmianą właściwości urzędu skarbowego, zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia podatnik w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Do wniosku podatnik dołącza informację o dotychczas właściwym naczelniku urzędu skarbowego.

Zmiany w książce kasy

Należy zwrócić uwagę, iż na paragonie drukowanym przez kasę fiskalną uwidocznione jest miejsce dokonywanej transakcji, wraz ze wskazaniem dokładnego adresu. Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik ma obowiązek zapewnić dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz dokonać zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana.

Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie