Korekta zeznania podatkowego drogą elektroniczną

Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować złożoną wcześniej deklarację, poprzez złożenie deklaracji korygującej.

Podatnik, który popełnił błąd w deklaracji podatkowej może złożyć korektę określonych deklaracji podatkowych przez Internet, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Ważne! Od 2016 r. przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Korekta dokonywana jest poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej, w której zaznacza się, że jest to dokument korygujący, a nie deklaracja rozliczeniowa. Dowiedz się również więcej na temat zmiany zasad w rozliczaniu faktur korygujących.

Korektę w formie elektronicznej mogą złożyć zarówno osoby, które właściwą deklarację przekazały w sposób tradycyjny (osobiście do urzędu lub za pośrednictwem poczty) jak również przekazujący deklarację w formie elektronicznej.

Korekty zeznania podatkowego można dokonać tylko do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przedawnienia wynosi 5 lat i jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty. Oznacza to, że np. korektę deklaracji za 2013 r. można złożyć do końca 2019 r., po tym terminie zobowiązanie podatkowe przedawni się.

Jeżeli korekta zeznania dotyczy przekazania 1% na organizację pożytku publicznego, należy dokonać jej w ciągu 30 dni od upływu terminu od złożenia deklaracji, jest to wyjątek od zasady ogólnej.

System e-Deklaracje został uruchomiony 1 stycznia 2008 r. Do składania deklaracji drogą elektroniczną jest uprawniony każdy podatnik/płatnik.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są obowiązujące przepisy dotycze sposoby przesyłania deklaracji i ich podpisywania zapoznaj się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Korekta a kontrola podatkowa

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie