Korekta zeznania podatkowego drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (DzU z 2012 r., poz. 749 z późn. zm) podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować złożoną wcześniej deklarację, poprzez złożenie deklaracji korygującej.

Podatnik, który popełnił błąd w deklaracji podatkowej może złożyć korektę określonych deklaracji podatkowych przez Internet, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Ważne! W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej, od 2016 r. przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Korekta dokonywana jest poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej, w której zaznacza się, że jest to dokument korygujący, a nie deklaracja rozliczeniowa. Dowiedz się również więcej na temat zmiany zasad w rozliczaniu faktur korygujących.

Korektę w formie elektronicznej mogą złożyć zarówno osoby, które właściwą deklarację przekazały w sposób tradycyjny (osobiście do urzędu lub za pośrednictwem poczty) jak również przekazujący deklarację w formie elektronicznej.

Korekty zeznania podatkowego można dokonać tylko do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przedawnienia wynosi 5 lat i jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty. Oznacza to, że np. korektę deklaracji za 2013 r. można złożyć do końca 2019 r., korektę deklaracji za 2008 r może złożyć do końca 2014 r. po tym terminie zobowiązanie podatkowe przedawni się.

Jeżeli korekta zeznania dotyczy przekazania 1% na organizację pożytku publicznego, należy dokonać jej w ciągu 30 dni od upływu terminu od złożenia deklaracji, jest to wyjątek od zasady ogólnej.

System e-Deklaracje został uruchomiony 1 stycznia 2008 r. Do składania deklaracji drogą elektroniczną jest uprawniony każdy podatnik/płatnik.

Zgdonie z informacjami Ministerstwa Finansów w roku 2015 możliwe jest składanie następujących korekt deklaracji podatkowych podpisanych danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu):

 1. deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.
 2. składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 listopada 2013 r.:
 • deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),
 • deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,
 • deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),
 • deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),
 • informacji o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),
 • informacji o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),
 • informacji o piwie w składzie podatkowym (INF-C),
 • informacji o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D),
 • informacji o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),
 • informacji o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),
 • informacji o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),
 • informacji o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),
 • deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P),
 • deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),
 • deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników  spalinowych) (AKC-WG);
 1. składanych po dniu 1 stycznia 2014 r.:
 • deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),
 • deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (…)),
 • zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;
 1. deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2011 r.;
 2. informacji o pozostałych podatnikach (PCC-3/A), dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 sierpnia 2014 r.;
 3. zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 31 sierpnia 2014 r.;
 4. informacji o pozostałych podatnikach (SD-3/A), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 31 sierpnia 2014 r.;
 5. zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 24 października 2014 r.;
 6. zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) składanych począwszy za rok 2008;
 7. zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) składanych począwszy za rok 2009.
 8. składanych począwszy za rok 2010:
 • zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
 1. deklaracji dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2012 r.;
 2. składanych, w zakresie przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.:
 • deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • deklaracji rocznych o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
 • informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
 • informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),
 • informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),
 • rocznych obliczeń podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40).

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie