Koszty podatkowe poniesione przed rozpoczęciem działalności

W przypadku podatku dochodowego wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności (zarejestrowaniem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowym Rejestrze Sądowym) mogą być uwzględnione w rozliczeniu podatkowym przedsiębiorcy.

Takie wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości, a w księdze przychodów i rozchodów są wpisywane z datą założenia księgi (rozpoczęcia działalności). Księguje się je w kolumnie 13 (pozostałe wydatki), a jako datę zdarzenia gospodarczego (kolumna 2) podaje się datę poniesienia wydatku.

Bez znaczenia jest tu fakt, że dowody księgowe (np. faktury) były wystawione na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione na zakup wyposażenia, czyli składniki majątku, które nie są środkiem trwałym i ich przewidywany okres użytkowania wynosi mniej niż rok, podlegają zaliczeniu w koszty podatkowe w miesiącu ich oddania do używania. Wyposażenie wykazuje się w ewidencji wyposażenia.

Wydatek, aby mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów musi spełniać następujące warunki:

  • celem jego poniesienia jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu,
  • wydatek nie może być wprost wyłączony z prawa do odliczenia (art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Przykładowe koszty ponoszone przed rozpoczęciem działalności, które mogą być uznane za koszt podatkowy to:

  • koszty związane z organizacją i rejestracją działalności (np. koszty urzędowych zaświadczeń, opłaty skarbowe, koszt otwarcia rachunku bankowego, koszt doradztwa prawnego i księgowego),
  • koszty związane z oznaczeniem miejsca działalności i przedsiębiorcy i reklamy (np. koszt zakupu pieczątki firmowej, szyldu, wizytówek, zlecenie stworzenia strony internetowej, pozycjonowanie strony internetowej),
  • koszty związane z lokalem, w którym będzie prowadzona działalność (np. czynsz najmu),
  • koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji (np. zdybcie uprawnień zawodowych, studia podyplomowe, kursy i szkolenia),
  • wydatki, dzięki którym będzie możliwe podjęcie działalności (np. środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, jak również zakupione towary i materiały).

Do księgi przychodów i rozchodów nie wpisuje się wydatków na towary i materiały podstawowe oraz pomocnicze poniesionych przed dniem rozpoczęcia działalności. Składniki te ujmuje się w spisie z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności. Spis z natury stanowi pozycję nr 1 w księdze przychodów i rozchodów (KPIR). Na koniec roku podatkowego (lub na dzień zakończenia działalności) sporządza się kolejny spis, a ewentualne wydatki podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu po rozliczeniu różnic remanentowych w momencie ustalenia dochodu.

Warunkiem rozliczenia kosztów jest uzyskanie przychodu. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można uznać za koszt uzyskania przychodów w danym roku podatkowym tylko, jeżeli w tym roku przedsiębiorca uzyskał przychód. Jeżeli wydatki zostaną ujęte w KPiR pod koniec roku podatkowego, a w tym roku przedsiębiorcy nie uda się osiągnąć przychodu (co do zasady – nie wystawi faktury za ten okres) to nie będzie mógł uwzględnić wydatków jako straty w rocznym rozliczeniu podatku.

Jeżeli podatnik osiągnie choćby minimalny przychód, będzie mógł rozliczyć stratę podatkową w kolejnych latach. Należy zatem odpowiednio planować wydatki przed rozpoczęciem działalności oraz samą datę jej rozpoczęcia aby nie pozbawić się możliwości zaliczenia części wydatków w koszty podatkowe.

W przypadku poniesienia wydatków przed rozpoczęciem działalności (w roku poprzedzającym jej rozpoczęcie) wydatki te mogą być uwzględnione w ewidencji księgowej w kolejnym roku i, o ile zostanie osiągnięty przychód, będą stanowiły koszt podatkowy (zmniejszały zysk lub powiększały stratę).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie