Jak przejść z ksiąg rachunkowych na uproszczoną księgowość (podatkową księgę przychodów i rozchodów)

Od 1 stycznia 2017 r. w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości zwiększony został do 2 000 000 euro graniczny limit przychodów, do którego przedsiębiorcy będą mogli prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Kurs, do którego nie będzie obowiązywało prowadzenie pełnej księgowości na zasadach ustawy o rachunkowości będzie wynosił w 2017 r. – 8 595 200 zł (2 000 000 euro x 4,2976 zł).

Jeśli więc w 2016 r. :

  • prowadzisz działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, w formie spółki jawnej osób fizycznych, w formie spółki partnerskiej, oraz
  • przychody netto (bez VAT) z Twojej indywidualnej działalności gospodarczej albo przychody spółki były niższe niż 8.595.200 zł (2.000.000 euro),  oraz
  • w 2016 r. prowadziłeś księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,

od 1 stycznia 2017 r. możesz zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz prowadzenia uproszczonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Pamiętaj: Rezygnacja z prowadzenia pełnej księgowości jest Twoim prawem a nie obowiązkiem. Jeśli nie przekroczysz limitu 2 mln euro i również w 2017 roku chcesz prowadzić księgi rachunkowe – masz do tego prawo. Musisz jednak zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 31 stycznia 2017 roku.

Co zrobić przy przejściu z pełnej księgowości na PKPiR od 2017 r.

Jeśli już zdecydujesz się na rezygnację z prowadzenia pełnej księgowości pamiętaj, że powinieneś m.in.:

  • zamknąć księgi na koniec roku obrotowego,
  • uzgodnić salda oraz sporządzić sprawozdanie finansowe.

Ponadto, jeśli prowadzisz działalność w formie spółki jawnej osób fizycznych lub w formie spółki partnerskiej i spółka zrezygnowała z prowadzenia pełnej księgowości, kierownik spółki powinien złożyć w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy (tj. do 30 czerwca 2017 r.), oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

PKPiR obowiązki

Musisz sporządzić spis z natury wszystkich towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia 2017 r. z określeniem ich wartości – według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; z kolei wartość półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się wg kosztów wytworzenia, wartość odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową - wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. Wartość ogółem wynikająca ze spisu z natury powinna być wprowadzona do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. O rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów rozchodów od 1 stycznia 2017 r. musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Powinieneś to zrobić do 20 dnia od dnia jej założenia, (czyli w praktyce do 23 stycznia 2017 r.).

Prowadzenie PKPiR możesz zlecić biuru rachunkowemu. O tym fakcie również musisz powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów (faktur, rachunków, innych dokumentów) związanych z jej prowadzeniem. Zawiadomienie o wyborze biura rachunkowego.

Jak zawiadomić urząd skarbowy o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg

Zawiadomienie o rozpoczęciu prowadzenia PKPiR możesz złożyć osobiście, przesłać do urzędu pocztą (wnioski znajdziesz na stronach internetowych urzędów) albo złożyć online przez tzw. pismo ogólne.

Jeśli prowadzisz działalność zarejestrowaną w CEIDG, zawiadomienie najłatwiej złożysz na wniosku o zmianę wpisu CEIDG, gdzie w części 20 "Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej" należy zaznaczyć kwadrat nr 2 "podatkowa księga przychodów i rozchodów".

Przejście z pełnej księgowości na uproszczoną nie jest procesem skomplikowanym, wymaga jednak zaprowadzenia szczególnego rodzaju ewidencji, które nie są wymagane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Znajdziesz je poniżej.

  • Ewidencja wyposażenia.
  • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Karty przychodów pracowników.
  • Ewidencja sprzedaży  – dotyczy, jeśli zleciłeś biuru rachunkowemu prowadzenie księgi przychodów i rozchodów i jeśli  uzyskujesz przychody nieudokumentowane fakturami lub rachunkami.
  • Dodatkowe ewidencje – jeśli prowadzisz działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów) musisz wprowadzić również ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy; jeśli prowadzisz działalność kantorową, musisz prowadzić „ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych" według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego.

Zobacz więcej na temat ewidencji w PKPiR

Zanim założysz podatkową księgę przychodów i rozchodów powinieneś zapoznać się z zasadami jej prowadzenia określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie