Jak przejść z ksiąg rachunkowych na uproszczoną księgowość (podatkową księgę przychodów i rozchodów)

Jeżeli prowadzić tzw. pełną księgowość, ale Twoje przychody spadły poniżej progu 2 000 000 euro, może przejść na uproszczoną księgowość.

Pamiętaj: Rezygnacja z prowadzenia pełnej księgowości jest Twoim prawem a nie obowiązkiem. Jeśli nie przekroczysz limitu 2 mln euro i chcesz prowadzić księgi rachunkowe – masz do tego prawo. Musisz jednak zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 31 stycznia.

Co zrobić przy przejściu z pełnej księgowości na PKPiR

Jeśli już zdecydujesz się na rezygnację z prowadzenia pełnej księgowości pamiętaj, że powinieneś m.in.:

  • zamknąć księgi na koniec roku obrotowego,
  • uzgodnić salda oraz sporządzić sprawozdanie finansowe.

Ponadto, jeśli prowadzisz działalność w formie spółki jawnej osób fizycznych lub w formie spółki partnerskiej i spółka zrezygnowała z prowadzenia pełnej księgowości, kierownik spółki powinien złożyć w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy (tj. do 30 czerwca), oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

PKPiR obowiązki

Musisz sporządzić spis z natury wszystkich towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia z określeniem ich wartości – według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; z kolei wartość półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się wg kosztów wytworzenia, wartość odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową - wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. Wartość ogółem wynikająca ze spisu z natury powinna być wprowadzona do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie PKPiR możesz zlecić biuru rachunkowemu.

Przejście z pełnej księgowości na uproszczoną nie jest procesem skomplikowanym, wymaga jednak zaprowadzenia szczególnego rodzaju ewidencji, które nie są wymagane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Znajdziesz je poniżej.

  • Ewidencja wyposażenia.
  • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Karty przychodów pracowników.
  • Ewidencja sprzedaży  – dotyczy, jeśli zleciłeś biuru rachunkowemu prowadzenie księgi przychodów i rozchodów i jeśli  uzyskujesz przychody nieudokumentowane fakturami lub rachunkami.
  • Dodatkowe ewidencje – jeśli prowadzisz działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów) musisz wprowadzić również ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy; jeśli prowadzisz działalność kantorową, musisz prowadzić „ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych" według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego.

Zobacz więcej na temat ewidencji w PKPiR

Zanim założysz podatkową księgę przychodów i rozchodów powinieneś zapoznać się z zasadami jej prowadzenia określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie