Jak rozliczyć stratę?

Jeśli prowadzisz firmę, może się zdarzyć, żę suma kosztów uzyskania przychodów przekroczy w danym roku podatkowym sumę uzyskanych przychodów. Czyli więcej wydałeś niż zarobiłeś. Mamy wtedy do czynienia ze stratą.

Pamiętaj, że przepisy umożliwiają odliczenie straty od dochodu i zmniejszenie podatku dochodowego. Możesz to zrobić wtedy, gdy osiągniesz dochód, czyli, gdy Twoje przychody będą większe niż wydatki. Masz prawo obniżyć dochód o  wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym ciągu pięciu kolejnych lat. Pamiętaj jednak o pewnych warunkach.

Pierwszy – strata z lat ubiegłych musi pomniejszać dochody uzyskane z tego samego źródła. Drugi, wysokość jednorazowego odliczenia straty w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Masz prawo wyboru, kiedy w ciągu tych pięciu lat odliczysz stratę i w jakiej wysokości (oczywiście kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty za dany rok podatkowy).

Jeśli odliczasz stratę uzyskaną za więcej niż jeden rok, kwotę odliczenia należy obliczyć dla każdego roku podatkowego odrębnie.

Jeśli nie masz w określonym roku podatkowym dochodu, nie możesz rozliczyć straty.  W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona (tj. „przepada"). Jeśli uzyskujesz dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata – pełnego rozliczenia poniesionej straty możesz dokonać w ciągu dwóch lat podatkowych.

Przykład rozliczenia straty

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą poniósł w 2014 r. stratę w wysokości 5000 zł, i w kolejnym 2015 r. – stratę w wysokości 3000 zł.

Zakładając, że w kolejnych latach swojej działalności gospodarczej osiągnie już dostatecznie wysoki dochód, będzie mógł ją rozliczyć przy rozliczeniu podatku za lata 2016 – 2017:

Stratę może też rozliczyć w dłuższym okresie, w następnych pięciu latach podatkowych, licząc od roku w którym strata wystąpiła.

Uwaga*: W powyższej tabeli dla uproszczenia przedstawiono rozliczenie straty co roku w równych częściach. Oczywiście można rozliczyć stratę w różnych kwotach każdego roku  (o tym Ty decydujesz), byle kwota odliczenia w danym roku nie przekroczyła 50% wartości straty.

Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT-36, w części E, w poz. 151 lub 152 - należy podać tutaj źródło straty oraz odliczoną kwotę.

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego liniowo, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych podajesz w zeznaniu rocznym PIT-36L, w części E, w poz. 23 – należy podać tutaj źródło straty oraz odliczoną kwotę.

Jeśli odprowadzasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wypełniając zeznanie roczne PIT-28, kwotę odliczonej od przychodów w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazujesz w części D, w poz. 68.

Podatnicy, którzy podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazują w formularzu CIT-8/0, w części B.2., w poz. 60 i kwota ta  łącznie z innymi odliczeniami od dochodu wymienionymi w części B.3. tego formularza  jest wykazywana w części E.1. poz. 47 zeznania rocznego CIT-8.

Z roliczeniem straty z działalności za lata ubiegłe nie musisz czekać do rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Możesz odliczyć ją w trakcie roku podatkowego od dochodu bieżącego. Pomniejszy to podstawę opodatkowania i kwoty zaliczek na podatek dochodowy należnych do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego. Jeśli w ostatecznym rozliczeniu rocznym podatku dochodowego nie osiągniesz dochodu, lecz stratę, co spowoduje że nie będziesz mógł skorzystać z odliczenia straty z lat ubiegłych,  nie tracisz kwoty straty, którą „zaliczkowo" odliczyłeś w ciągu roku. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.

Jeśli zamkniesz lub zawiesisz firmę, którą rozliczałeś na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie ją otworzysz,  zachowujesz prawo do rozliczenia straty z lat ubiegłych na takich samych zasadach, jakie miałbyś, gdybyś nie zamykał działalności. Przy czym pięcioletni okres na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie