Koszt zatrudnienia pracownika na zleceniu

Jeśli planujesz zatrudnić pracownika, powinieneś wiedzieć, że będziesz miał obowiązek m.in. odprowadzania składek na ubezpieczenie pracowników a także na tzw. fundusze pozaubezpieczeniowe (m.in. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W artykule Koszty zatrudniania pracownika na etacie dowiesz się, jakie składki odprowadzać będziesz za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

Często spotykaną formą zatrudnienia są także umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, o dzieło). Jakiej wysokości składki na ZUS i inne fundusze będziesz odprowadzał przy tego typu umowach? Jaki będzie dla Ciebie całkowity koszt zatrudnienia pracownika np. na umowie zleceniu? Ile pracownik dostanie na rękę? Dowiesz się poniżej.

Jeden lub wiele tytułów do ubezpieczeń

W zakresie podlegania (lub nie) umów zleceń ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą wystąpić następujące sytuacje:

1. Umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych

W takiej sytuacji umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. Od umów tego rodzaju naliczane są również (opłacane przez pracodawców) składki na Fundusz Pracy i  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku umów zleceń stosuje się zwolnienia z opłacania składek w określonych przypadkach, identycznie jak w przypadku umów o pracę. Umowy zlecenia nie polegają natomiast obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, które jest jedynie dobrowolne i może za zgodą zleceniobiorcy być odprowadzane przez pracodawcę.

2. Występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (czyli pracownik ma dochody z kilku umów).

Wykonywanie umowy zlecenia nie zawsze jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń. Często osoba wykonująca umowę zlecenie, może wykonywać drugą umowę zlecenia lub też być zatrudniona na umowie o pracę. Dochodzi wówczas do sytuacji tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń. Najczęściej występują następujące przypadki zbiegu ubezpieczeń:

  • Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy

Jeśli pracownik zatrudniony w Twojej firmie na umowie o pracę zawrze z Tobą dodatkowo umowę zlecenia, to wynagrodzenie z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym i składkom na fundusze pozaubezpieczeniowe na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę.

  • Kilka umów zleceń zawartych z kilkoma różnymi pracodawcami

W takim przypadku w zasadzie składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusze pozaubezpieczeniowe nie są obowiązkowe (a jedynie dobrowolne). Pod jednym warunkiem. Podstawa wymiaru składek (wynagrodzenie brutto) z wcześniej zawartej umowy musi osiągać lub przekraczać kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń należy dokonywać dla każdego miesiąca odrębnie.

Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dla celu rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstawania, a więc daty rozpoczęcia realizacji każdej umowy zlecenia.

Przykład 1

Jan Kowalski od dnia 2 stycznia 2016 r. realizuje umowę zlecenia zawartą z firma A z wynagrodzeniem miesięcznym 1000 zł i od dnia 15 stycznia 2016 r. umowę zlecenia zawartą z firmą B z wynagrodzeniem miesięcznym 500 zł.

W związku z tym, że łączne wynagrodzenie z obydwu umów (tj. łączna podstawa wymiaru składki) nie osiągają ani nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obydwie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz składce na Fundusz Pracy i FGŚP.

Przykład 2

Jan Kowalski od dnia 2 stycznia 2016 r. realizuje umowę zlecenia zawartą z firmą A z wynagrodzeniem miesięcznym 1000 zł i od dnia 15 stycznia 2016 r. umowę zlecenia zwartą z firmą B z wynagrodzeniem miesięcznym 2400 zł.

W związku z tym, że wynagrodzenie z pierwszej zawartej umowy nie osiąga i nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obydwie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz składce na Fundusz Pracy i FGŚP.

Przykład 3

Jan Kowalski od dnia 2 stycznia 2016 r. realizuje umowę zlecenia zawartą z firmą A z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł, i od dnia 15 stycznia 2016 r. umowę zlecenia zawartą z firmą B z wynagrodzeniem miesięcznym 1000 zł. Jan Kowalski nie jest ubezpieczony z jakichkolwiek innych tytułów.

Jedynie pierwsza umowa podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz składce na Fundusz Pracy i FGŚP, gdyż została zawarta wcześniej niż druga umowa i wynagrodzenie z pierwszej umowy przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • Umowa zlecenia zawarta z osobą, która jest zatrudniona na umowę o pracę zawartą z innym pracodawcą i podlegająca z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

W takim przypadku składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe z tytułu umowy zlecenia nie są obowiązkowe, pod warunkiem, że podstawa wymiaru składek (wynagrodzenie brutto) z umowy o pracę osiąga lub przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład 4

Jan Kowalski od dnia 2 stycznia 2016 r. realizuje umowę zlecenia zawartą z firmą A z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł. Jednocześnie od 1 maja 2014 r. jest zatrudniony na umowie o pracę w wymiarze ½ etatu w firmie B z wynagrodzeniem miesięcznym 1500 zł.

Umowa zlecenia zawarta z firmą A podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz składce na Fundusz Pracy i FGŚP, gdyż podstawa wymiaru składek z umowy o pracę (wynagrodzenie) zawartej z firmą B nie osiąga i nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenie za pracę.

Przykład 5

Jan Kowalski od dnia 2 stycznia 2016 r. realizuje umowę zlecenia zawartą z firmą A z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł. Jednocześnie od 1 maja 2014 r. jest zatrudniony na umowie o pracę w wymiarze  1 etatu w firmie B z wynagrodzeniem miesięcznym 3000 zł.

Umowa zlecenia zawarta z firmą A nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz składce na Fundusz Pracy i FGŚP, gdyż podstawa wymiaru składek (wynagrodzenie) z umowy o pracę zawartej z firmą B przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowe informacje

Uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat nie są objęci ubezpieczeniami społecznymi i składkami na fundusze pozaubezpieczeniowe z tytułu umowy zlecenia. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi, tak jak w przypadku umów o pracę  – 9% podstawy wymiaru, którą jest kwota przychodu po odjęciu od niego naliczonych składek emerytalnych i jest na identycznych zasadach odliczana od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów w przypadku umów zleceń wynoszą 20% od podstawy opodatkowania lub nawet 50% podstawy opodatkowania, jeśli przedmiot umowy zlecenia jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

Jaki koszt ponosi pracodawca zatrudniający pracownika na umowę zlecenie?

Obliczenie kosztu, jaki poniesiesz z tytułu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenia przedstawia poniższy przykład. Zakładamy, że że nie zachodzą okoliczności zwolnienia ze składek (umowa obowiązkowo podlegająca składkom na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i FGŚP).

Przykład 6

Jan Kowalski jest zatrudniony na umowie zleceniu zawartej z małym przedsiębiorcom zatrudniającym 8 osób. Kwota miesięczna wynagrodzenia wynikająca z umowy zlecenia wynosi 3000 zł. Jan Kowalski nie posiada innych tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest kwota 3000 zł.

Koszty miesięczne zatrudnienia Jana Kowalskiego, jakie ponosi pracodawca (pracownik nie jest objęty ubezpieczeniem z innych tytułów)

 

Wyszczególnienie

Sposób wyliczenia

Kwota

1. 

wynagrodzenie zasadnicze-podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z umową o pracę

3000 zł

2. 

finansowana przez pracodawcę składka emerytalna

9,76% x 3000 zł

292,80 zł

3. 

finansowana przez pracodawcę składka rentowa

6,50% x 3000 zł

195 zł

 

4. 

 

finansowana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie wypadkowe*

1,67% x 3000 zł

50,10 zł

 

 5. 

finansowana przez pracodawcę składka na Fundusz Pracy

2,45% x 3000 zł

73,50 zł

6. 

finansowana przez pracodawcę składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10% x 3000 zł

3 zł

 

Finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne - razem

Poz. 2+3+4+5+6

614,40 zł

 

Koszty pracodawcy - razem

Poz. 1+2+3+4+5+6

3614,40 zł

*Wg stawki obowiązującej dla małej firmy zatrudniającej do 9 osób od dnia 1.04.2018 r.

Jak widać, koszty zatrudnienia pracownika na umowie zlecenie nie objętego ubezpieczeniem społecznym z innych tytułów są identyczne, jak w przypadku kosztów zatrudnienia na umowę o pracę!

  • Niższe koszty zatrudnienia ponosi przedsiębiorca w przypadku zatrudnienia pracownika na umowie zlecenie objętego ubezpieczeniem społecznym z innych tytułów w innym przedsiębiorstwie.

Przykład 7

Jan Kowalski jest zatrudniony na umowie zleceniu zawartej z małym przedsiębiorcom zatrudniającym 8 osób. Kwota miesięczna wynagrodzenia wynikająca z umowy zlecenia wynosi 3000 zł. Jan Kowalski jednocześnie jest zatrudniony na umowie o pracę w innym przedsiębiorstwie z wynagrodzeniem 5000 zł. Z powyższego wynika, że umowa zlecenia z Janem Kowalskim nie podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i składek na inne fundusze.

Koszty miesięczne zatrudnienia Jana Kowalskiego, jakie ponosi pracodawca (pracownik jest objęty ubezpieczeniem z innych tytułów)

Ile dostanie „na rękę" pracownik zatrudniony na zleceniu?

Jak będzie wyglądać rozliczenie składkowe i podatkowe wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowie zlecenia i jak obliczyć wynagrodzenie netto ( „na rękę")? Zobacz poniższy przykład.

Zakładamy, że umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia społecznego pracownika oraz umowa zlecenie nie jest objęta prawami autorskimi (objęta 20 proc. kosztami  uzyskania przychodu)

Przykład 8

Umowy o dzieło

Umowy te nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu ani składkom na fundusze pozaubezpieczeniowe. Koszty uzyskania przychodów w przypadku umów o dzieło wynoszą 20% od podstawy opodatkowania. Koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50% podstawy opodatkowania, jeśli rezultatem umowy jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Od 1 stycznia 2018 r. dotyczy to jedynie dochodów ze ściśle określonych rodzajów działalności twórczej, m.in. zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej, dziennikarstwa oraz dochodów uzyskanych za udzielenie licencji do wynalazków i za przeniesienie praw wynalazczych. Ten podwyższony limit kosztów uzyskania przychodów można stosować aż do uzyskania przychodów w wysokości 85.528 zł. Po przekroczeniu powyższego limitu nie przysługują już 50% koszty uzyskania przychodów i nie stosuje się w ogóle żadnych kosztów uzyskania przychodów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie