Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe (KRS)

Sprawozdanie finansowe jest to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Zasady jego sporządzania normuje ustawa o rachunkowości.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego obciąża podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale także te podmioty, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania - pełne księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej działalności, a jedynie metoda ewidencjonowania przychodów i rozchodów. W związku z powyższym obowiązek ten może spoczywać zarówno na spółce kapitałowej (np. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), na spółce osobowej (np. spółce partnerskiej) jak też na osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w ustawowym terminie należy do obowiązków kierownika jednostki. Kierownikami jednostki, zgodnie z ustawą o rachunkowości są członkowie zarządów spółek kapitałowych, wspólnicy prowadzący spraw spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komplementariusz prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej, likwidator, syndyk lub zarządca w postępowaniu upadłościowym, a także członkowie innych organów zarządzających pozostałych jednostek, do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

Elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Ustawa o rachunkowości w art. 45 pkt 2 określa dokładnie z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe. Są to:

  • bilans – w którym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  • rachunek zysków i strat - w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  • informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – która powinna zawierać m. in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym; proponowany podział zysku lub pokrycia straty; podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, a także inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je do zatwierdzenia właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Termin ten w przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym przypada na dzień 31 marca. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego rozpoczynają bieg terminy do złożenia sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu we właściwym rejestrze. Zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Termin ten w przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym przypada na dzień 15 lipca.

Składanie sprawozdań we właściwym rejestrze

KRS

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć na formularzu KRS - Z30 wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych), opinią biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu), protokołem zgromadzenia wspólników zawierającym uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o podziale zysku lub o pokryciu straty. Od wniosku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Inne organy

W przypadku podmiotów niepodlegającym rejestracji w KRS, a podlegającym obowiązkowi sporządzania sprawozdania finansowego, inaczej kształtuje się wymóg składania rocznego sprawozdania. Mowa tu o podmiotach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobligowani do sporządzania sprawozdań finansowych, mają obowiązek dołączać je do rocznej deklaracji, składanej w Urzędzie Skarbowym do dnia 30 kwietnia.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Warto w tym miejscu wskazać, iż w przypadku spółek jawnych, osób fizycznych lub spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości, kierownik jednostki składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność karna

Należy mieć na uwadze, iż za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza się niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Tutaj dowiedz się więcej na temat odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania w terminie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie