Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Jeśli Twoja firma jest zobowiązana do składania rocznych sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym pamiętaj, że niewykonanie tego obowiązku będzie wiązać się z odpowiedzialnością. Ponosi ją z jednej strony sama jednostka organizacyjna a z drugiej strony kierownik jednostki (odpowiedzialność osobista). Podstawy odpowiedzialności uregulowane są w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kim jest „kierownik jednostki"? Od 1 stycznia 2016 roku oznaczać będzie członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy − członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej − wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej − komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Możliwe sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego to m.in.

  • grzywna nałożona na kierownika
  • kara ograniczenia wolności
  • postępowanie przymuszające
  • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS
  • ustanowienie kuratora

Zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zarówno grzywna jak i kara ograniczenia wolności nakładana jest na osobę fizyczną tj. kierownika jednostki, zwykle członka zarządu, w graniach ustalonych przez ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. Z uwagi na fakt, iż odpowiedzialność kierownika jednostki jest odpowiedzialnością osobistą niezwykle istotne jest ustalenie kto faktycznie ponosi tą odpowiedzialność.

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Przy ustalaniu stawki dziennej, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych.

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata i wymierza się ją w miesiącach i latach. Co do zasady kara ta polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Postępowanie przymuszające oraz rozwiązanie spółki i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, a także procedura ustanowienia kuratora uregulowane są w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone pomimo upływu ustawowego terminu, sąd wzywa obowiązanych do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny. Powyższy tryb zwany jest postępowaniem przymuszającym. Jeśli ono nie przyniesie skutku sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Natomiast, jeżeli pomimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe sąd rejestrowy z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Inna możliwa sankcja to ustanowienie kuratora – w przypadku, gdy  pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie przedkłada sprawozdania finansowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie