Podstawowe modele prowadzenia dokumentacji (ewidencja przychodów, PKPiR, księgi rachunkowe)

Będąc przedsiębiorcą masz obowiązek ewidencjonować dokonywane operacje gospodarcze Twojej firmy. To, jaki sposób ewidencji będziesz stosował, zależeć będzie od formy prawnej, w jakiej działa firma oraz osiąganego rocznego przychodu. Możesz wybrać ewidencję przychodów, księgowość uproszczoną w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (dalej „PKPiR") lub pełną rachunkowość.

Ewidencja przychodów

Stosowana jest w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego (więcej na ten temat w artykule: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Jest uproszoną formą prowadzenia księgowości. Prowadzi się ją odrębnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z pro­wadzonej działalności gospodarczej. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania kosztów. W tej formie opodatkowani nie są one brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Co ważne, wszystkie zapisy w ewidencji muszą być odpowiednio udokumentowane na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających ich uzyskanie. Należy także gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów, na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Inny obowiązek to sporządzanie spisu z natury (remanent) na koniec każdego roku podatkowego. Ewidencję można prowadzić samodzielnie lub korzystając z pomocy biur rachunkowych. W tym przypadku należy w ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić do urzędu skarbowego wszelkie dane dotyczące miejsca przechowywania ewidencji.

Zobacz, jakie są obowiązki ewidencyjne przy ryczałcie.

Dla kogo Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służyć będzie do ewidencjonowania dla celów podatku dochodowego przychodów i kosztów (wydatków) podatnika. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie spełniają dwa warunki:

  • przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln euro;
  • są opodatkowani na zasadach ogólnych (18% i 32%) lub liniowo (19%).

Księguje się w niej:

  • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody);
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami;
  • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Księga przychodów i rozchodów to dobre rozwiązanie dla firm z sektora MSP czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Jeśli zdecydujesz się prowadzić ją bez pomocy zewnętrznej firmy, ważne jest to, aby spełniała wymogi prawne regulowane przez rozporządzenie Ministra Finansów, gdzie znajdziesz m.in. wzór księgi przychodów i rozchodów oraz niezbędne instrukcje do jej prowadzenia.

Jak prowadzić PKPiR?

Prowadzenie PKPiR obwarowane jest kilkoma warunkami. Podatnik jest obowiązany zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty. Księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. Jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu wskazanym przez podatnika.

Pełna rachunkowość

To najbardziej złożona forma ewidencji. Do prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości zobowiązane są to np. spółki handlowe (np. spółki kapitałowe jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna bez względu na wielkość przychodów)

Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości dotyczy także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Pełna rachunkowość oznacza dla przedsiębiorcy większą ilość obowiązków, niż ma to miejsce w przypadku uproszczonych form księgowości. Poza prowadzeniem ksiąg i dodatkowych ewidencji (np. środków trwałych, ewidencji magazynowej) obejmuje m. in. sprawozdanie finansowe. Niektóre podmioty sporządzają rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitałach własnych oraz podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Jednostka prowadząca księgi powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych a także opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Dowiedz się więcej, jeśli chcesz powrócić z pełnej księgowości do ewidencji w formie PKPiR

Dodatkowe informacje

Zobacz również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczace okresu przechowywania dokumentów związanych z działalnością:

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie