Jakie są obowiązki ewidencyjne przy ryczałcie?

Jeśli opodatkowujesz swoje przychody z działalności gospodarczej (jako jednoosobowy przedsiębiorca lub wspólnik spółki) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych masz kilka obowiązków ewidencyjnych, wynikających z tej formy opodatkowania.  Jako „ryczałtowiec" powinieneś posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów oraz prowadzić:

Przy ryczałcie nie musisz prowadzić ewidencji kosztów.

 • Ewidencja przychodów

Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu.

Wzór ewidencji został  określony  w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wspólną ewidencję prowadzą podatnicy wykonujący działalność w formie spółki.

Jesteś zobowiązany zbroszurować ewidencję (połączyć wszystkie karty i kolejno ponumerować).

Zapisów ewidencji dokonujesz na podstawie:

 • faktur;
 • faktur VAT RR;
 • rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych dalej fakturami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami;
 • w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisów dotyczących przychodów możesz dokonywać na podstawie dziennego zestawienia faktur. Zestawienie powinno zawierać co najmniej:

 • datę;
 • numer zestawienia;
 • numery faktur objętych zestawieniem;
 • daty faktur objętych zestawieniem;
 • łączną wartość przychodów wynikającą z tych faktur z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli korzystasz z kasy fiskalnej, zapisów w ewidencji dokonujesz na podstawie danych z raportów dobowych  lub miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego wpisujesz łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisów w ewidencji dokonujesz w porządku chronologicznym na podstawie w/w dowodów, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT niezobowiązanym do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, świadczącym usługi w zakresie handlu, i dokonujesz sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, możesz ewidencjonować przychody w ewidencji łącznie z podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku, na koniec miesiąca przychód pomniejszasz o należny podatek od towarów i usług.

Jeśli prowadzisz ewidencję VAT, możesz być zwolniony z prowadzenia ewidencji przychodów. Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

 • dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie do 20 dnia, sporządzisz zestawienie, w którym wykażesz przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przypisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W przypadku odliczeń od przychodów (m.in. składka ZUS) prowadzący ewidencję przychodu jest obowiązany wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Przedmiotowa ewidencja może być prowadzona także przy użyciu technik informatycznych. Jednakże wg. stanu na koniec każdego miesiąca w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca  podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem ewidencji określonym w załączniku do rozporządzenia.

 • Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • liczbę porządkową;
 • datę nabycia;
 • datę przyjęcia do używania;
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
 • wartość początkową;
 • stawkę amortyzacyjną;
 • zaktualizowaną wartość początkową;
 • datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonujesz w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Wykaz powinien być zbroszurowany (wszystkie karty połączone i kolejno ponumerowane).

Wykaz może być prowadzony w formie elektronicznej.

 • Ewidencja wyposażenia

Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywanądziałalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa, przekracza 1 500 zł i nie przekracza 10 000 zł.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.

 • Miejsce przechowywania

Ewidencje oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu powinieneś przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie