Jakie rodzaje ewidencji powinienem prowadzić rozliczając się w formie karty podatkowej?

Jeśli prowadzisz firmę i rozliczasz się na zasadzie karty podatkowej (zobacz więcej na temat tej formy rozliczania), Twoje obowiązki dotyczące prowadzenia ewidencji będą dużo mniejsze niż w przypadku innych form opodatkowania (skala podatkowa, ryczałt). Jesteś zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli rozpoczynasz rozliczanie się na karcie podatkowej, składasz wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16. Wniosek powinieneś złożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego. Po otrzymaniu wniosku PIT-16 organ skarbowy w decyzji, ustala wysokość podatku. Podatek po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego. Pamiętaj, że w przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie masz możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Po upływie roku podatkowego, do 31 stycznia jesteś zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację na druku PIT-16A (deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego). PIT-16 może być także dołączony do wniosku CEIDG.

Jakie mam obowiązki rozliczając się na karcie podatkowej?

Wybór opodatkowania kartą nie oznacza braku obowiązków. Pamiętaj, że rozliczając się w tej formie powinieneś:

  • wystawiać na żądanie klienta rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż towarów/ wykonanie usług,
  • przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę,
  • jeśli zatrudniasz pracowników powinieneś prowadzić ewidencję zatrudnienia oraz karty przychodów pracowników (zobacz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów)

Twoim obowiązkiem jest także informowanie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Chodzi tu o zmiany, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w tej formie (m.in. stan zatrudnienia, miejsce prowadzenia działalności, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji).

Powinieneś także poinformować naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności.

Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności składasz na druku PIT-16Z.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie