Jak rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w podatkach?

Przy obliczaniu wysokości podatku masz prawo uwzględnić opłacone składki na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) wpłacone do ZUS. Sposób rozliczania tych składek zależy od rodzaju ubezpieczenia oraz przyjętej przez Ciebie formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa).

Rozliczanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub tzw. podatek liniowy)

Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych, masz dwie możliwości rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne:

  • możesz odliczyć zapłacone w danym roku składki na własne ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) od dochodu (tj. od podstawy opodatkowania) uzyskanego w danym roku
  • lub zaliczyć zapłacone składki w koszty uzyskania przychodów.

Pamiętaj! Składki mogą być odliczone od dochodu tylko wtedy, gdy nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (albo np. nie zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie). Drugą ważną zasadą przy odliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne jest to, że składki te mogą być odliczone od dochodu (albo zaliczone w koszty – w zależności od wyboru metody rozliczania) dopiero po ich zapłaceniu!

Prawo do odliczenia od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania, gdy:

  • podstawą ich wymiaru jest dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub objęty na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechaniem poboru podatku, lub
  • składki te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Co zrobić jeśli dochód jest niższy niż składki?

  • W przypadku odliczania składek od dochodu

Jeśli odliczasz składki na ubezpieczenie społeczne od dochodu, ale jest on niższy niż kwota zapłaconych i możliwych do odliczenia składek, możesz odliczyć składki wyłącznie do wysokości uzyskanego za dany rok podatkowy dochodu. W praktyce oznacza to, że przy niższym niż wysokość składek dochodzie, odliczysz tylko część zapłaconych składek, ponieważ reszty "nie pokryjesz" uzyskanymi dochodami. Tej reszty nieodliczonych składek nie będziesz mógł już odliczyć od dochodu w następnym roku. Jest tak dlatego, że różnica pomiędzy osiągniętym dochodem i zapłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne nie stanowi straty, którą mógłbyś rozliczyć. Strata powstaje bowiem wyłącznie w sytuacji, gdy koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów. Dowiedz się więcej na temat rozliczania straty.

  • W przypadku zaliczania składek w koszty

Jeśli stosujesz metodę zaliczania składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów, a zapłacone składki będą wyższe od przychodów, powstałą stratę możesz odliczyć od dochodu w następnych pięciu latach podatkowych.

Zarówno odliczenie składek od dochodu, jak i uwzględnienie ich w kosztach uzyskania przychodów jest możliwe dopiero z chwilą zapłaty składek do ZUS. Oznacza to, że możesz np. odliczyć od dochodu za dany rok składki na ubezpieczenia społeczne za rok poprzedni (zaległe) zapłacone w danym roku.

Odliczanie zaległych składek przy obliczaniu zaliczki na podatek

W ciągu danego roku podatkowego masz prawo do odliczenia od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne przy obliczaniu comiesięcznych zaliczek na podatek. Przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz odliczyć od dochodu składki zapłacone w poprzednich miesiącach danego roku, ale do tej pory nieodliczone ze względu na zbyt niskie dochody.

Rozliczanie na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, ale bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Jeśli rozliczasz się ryczałtem, składki na ubezpieczenia społeczne możesz wyłącznie odliczyć od przychodu, pomniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania.

Co zrobić jeśli przychody są niższe niż składki?

Co ważne, w ciągu roku, przy rozliczeniach miesięcznych, możesz odliczyć od przychodu nie tylko składki zapłacone w danym miesiącu, ale także składki zapłacone w poprzednich miesiącach danego roku, jeżeli wcześniej nie miałeś możliwości ich odliczenia z powodu zbyt niskich przychodów.

W przypadku, gdy w ciągu całego roku suma zapłaconych składek przewyższa uzyskane przychody, nadwyżka ta przepada i nie będzie możliwe pomniejszenie przychodów w następnym roku podatkowym.

Rozliczanie podatku na podstawie karty podatkowej

Jeśli rozliczasz się na postawie karty podatkowej, płacisz podatek niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Składki na ubezpieczenia społeczne nie są więc w ogóle rozliczane w tej formie opodatkowania. Chyba, że łączysz działalność z innym źródłem dochodu.

Kilka źródeł dochodu - możliwość rozliczenia składki na ubezpieczenia społeczne

Jeśli prowadzisz działalność i np. pracujesz na etacie, powinieneś wiedzieć, że przepisy dopuszczają możliwość odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych z tytułu działalności gospodarczej od dochodu (przychodu) z innego źródła niż działalność, np. z tytułu dochodów uzyskanych z pracy na etacie. Jak się rozliczyć w tej sytuacji? Przy rozliczeniu podatku od dochodów uzyskanych z pracy na etacie w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 możesz pomniejszyć dochód o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że nie możesz rozliczać składek podwójnie.

Dodatkowe informacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie