Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Podatek liniowy 19%

19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej to tzw. podatek liniowy.

Istotą podatku liniowego jest to, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej opłacasz podatek stale według stawki 19%.

Jeżeli podczas rejestracji nie wybierzesz opodatkowania w formie liniowej, ale ostatecznie chcesz się tak rozliczać, zmiana jest możliwa od nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Zgłoszenie musi być złożone naczelnikowi US do 20. stycznia danego roku podatkowego lub przed dniem uzyskania pierwszego przychodu.

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i tylko w stosunku do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.

Dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Nie można zastosować podatku liniowego przykładowo do dochodów z umowy o pracę, rent i emerytur, czy przychodów z działalności wykonywanej osobiście (które są opodatkowane na zasadach ogólnych – skalą podatkową).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i jednocześnie osiągasz dochody z umowy o pracę, musi złożyć odrębne zeznanie podatkowe przewidziane dla opodatkowania skalą podatkową (PIT-37).

Kiedy watro wybrać zryczałtowany 19% PIT

Największy wpływ na wybór opodatkowania stawką zryczałtowaną 19% ma wysoka kwota uzyskiwanych dochodów, przewyższająca znacznie 85 528 zł – kwota, po przekroczeniu której dochody są opodatkowane stawką 32% (drugi stopień skali podatkowej). Według szacunków wybór zastosowania 19% podatku liniowego jest ekonomicznie opłacalny przy rocznych dochodach powyżej 100 000 złotych. Wynika to z m.in. z braku możliwości rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem, oraz braku możliwości uwzględnienia ulg podatkowych.

Ograniczenia w stosowaniu ulg

Bardzo istotne jest, że w przypadku podatku liniowego nie możesz korzystać z większości ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym według skali podatkowej. Podstawę opodatkowania można obniżyć jedynie o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie osób z nim współpracujących, poniesione straty oraz dokonane w danym roku wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Sam podatek zaś może zostać pomniejszony o zapłacone składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Jako podatnik ryczałtowy możesz zadecydować o przeznaczeniu 1% jego podatku należnego, wynikającego z zeznania rocznego, na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Obowiązki dokumentacyjne

Tak, jak w przypadku opodatkowania według skali podatkowej, musisz prowadzić ewidencję przychodów i kosztów za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej (te ostatnie obligatoryjnie muszą prowadzić większe firmy).

W trakcie roku musisz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne bądź (jeżeli jest małym podatnikiem albo podatnikiem rozpoczynającym działalność w trakcie roku) kwartalne. Wpłat dokonujesz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, którego zaliczka dotyczy.

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym obowiązuje formularz PIT-36L.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie