Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnikom płacącym podatek w tej formie przysługuje prawo pomniejszania przychodu ewidencjonowanego z tytułu spłaty odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych, z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego oraz 1% ryczałtu w przypadku wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli korzystasz z tej metody musisz prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję wyposażenia i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może wybrać tę metodę

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania, musisz spełnić szereg warunków, m.in. nie możesz być podatnikiem rozliczającym się na podstawie karty podatkowej, wybrać tą formę opodatkowania przy rejestracji działalności, a później tylko pod warunkiem, że przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 150 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym  przez  Narodowy  Bank  Polski  na  pierwszy  dzień  roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20. stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Kto nie może rozliczać się ryczałtem

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto opodatkowanie w tej formie nie mogą stosować także do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metaliu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe. Pełny katalog usług wyłączonych z możliwości opodatkowania ryczałtem zawarty jest w załączniku nr. 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawki podatku

Podatek oblicza się przy zastosowaniu określonych stawek zależnych od rodzaju prowadzonej działalności:

  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% przychodów ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet i w formie tradycyjnej, sprzedaży części i akcesoriów, parkingowych, związanych z zakwaterowaniem, wydawniczych, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wynajmu i dzierżawy, fotograficznych, poradnictwa dla dzieci dotyczącchy problemów edukacyjnych itd.
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, świadczeniu usług wychowania przedszkolnego itd.
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych itd.
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, usługi związane z produkcją zwierzęcą, sprzedaż ryb z własnych połowów itd.

Stawkę ryczałtu określa się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwe jest opodatkowanie jednego z rodzajów działalności ryczałem, a innych według innej formy opodatkowania.

Możliwe jest również stosowanie wielu różnych stawek równocześnie. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby wyższa – wynosi on 20% albo 17%.

Jak rozliczać ryczałt

W zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy są zobowiązani do opłacania należnego podatku na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro mogą dokonywać obliczenia podatku i wpłacana należnego podatku kwartalnie.

Zobowiązani są również do złożenia w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, zeznania o wysokości uzyskanego przychodu w roku podatkowym, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku na formularzu PIT-28.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie