Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej – art. 27 ust. 1 PIT

Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Opodatkowaniu podlegają dochody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym działalność w formie spółki cywilnej, czy spółki jawnej.

Rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG, musisz podjąć decyzję odnośnie wyboru formy opodatkowania, która będzie z punktu widzenia prowadzonej działalności formą najkorzystniejszą. Jeżeli nie dokonasz w tym zakresie żadnego wyboru, to dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (tak jak np. dochody ze stosunku pracy).

Podstawą opodatkowania jest dochód, rozumiany jako różnica przychodu i kosztów uzyskania przychodów. Podatek opłacany jest według skali podatkowej:

podstawa obliczenia podatku w złotych

podatek wynosi

ponad

do

 
 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek
556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza, że od dochodu w jednym roku kalendarzowym do 85 528 zł zapłacisz 18% podatku, a od nadwyżki powyżej wskazaną kwotę, dochód jest opodatkowany według stawki 32%.

Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia tj. darowizny, wydatki na Internet, rehabilitację, szkolenia uczniów, ulgę budowlaną, prorodzinną, czy straty z ubiegłych lat. Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych, a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy bardzo istotna jest możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Wszelkie zakupy związane z działalnością, koszty wynagrodzeń czy raty leasingowe obniżają podstawę opodatkowania (kwotę, od której jest obliczany podatek do zapłaty).

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi 3091 zł.

Jako podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych musisz w ciągu roku podatkowego:

 • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np. zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • ewidencjonować koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 i 23 ustawy o PIT,
 • prowadzić ewidencję wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzić indywidualne imienne kart przychodów dla zatrudnionych pracowników,
 • sporządzać spisu z natury na 1 stycznia i na koniec każdego roku podatkowego.

W przypadku, gdy przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 1 200 000 euro powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (bardziej sformalizowanej ewidencji księgowej), zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zaliczki na podatek dochodowy

Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka (z tej formy mogą korzystać podatnicy, których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro, oraz podatnicy rozpoczynający działalność).

Jeżeli chcesz rozliczać podatek dochodowy kwartalnie, musisz wybrać taką formę podczas rejestracji działalności.

Jeżeli podczas rejestracji działalności nie wybierzesz formy kwartalnej, ale ostatecznie chcesz się tak rozliczać, zmiana jest możliwa od nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Zgłoszenie musi być złożone naczelnikowi US do 20. lutego danego roku podatkowego.

Zaliczki na podatek dochodowy musisz wpłacać bezgotówkowo (przelewem z firmowego rachunku bankowego albo rachunku w SKOK).

Aby prawidłowo obliczyć wysokość zaliczki na podatek musisz ustalić podstawę opodatkowania. Wykonuje się to w kilku krokach:

 • ustalenie przychodu należnego (wartość wystawiony faktury), nawet jeśli jeszcze nie został faktycznie otrzymany z danego okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału) – zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 14 ustawy o PIT,
 • ustalenie wartości poniesionych kosztów uzyskania przychodów (kosztów, które zostały poniesione celem uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów),
 • ustalenie wartości dochodu przez odjęcie od przychodu z danego okresu – kosztów jego uzyskania, rozliczanych w danym okresie,
 • ustalenie podstawy opodatkowania za dany okres – poprzez odjęcie od dochodu ulg i odliczeń (w tym zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne), a także straty ponoszonej w latach poprzednich, którą można odliczyć w tym roku (nie więcej niż 50% wykazanej straty),
 • ustalenie wartości zaliczki na podatek, korzystając z kwoty wolnej od podatku (556,02 zł), a po jej przekroczeniu – korzystając ze skali podatkowej 18 i 32%,
 • obniżenie zaliczki o zapłacone składki zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru składki, czyli nieco mniej, niż faktyczna składka, która wynosi 9% podstawy wymiaru).

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminie do 30. kwietnia roku następnego. Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej obowiązuje formularz PIT-36.

Przy wyborze tej formy opodatkowania można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W zeznaniu tym oprócz rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej ujmuje się również inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, czy też z emerytury.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie