Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Obliczanie składki do ZUS dla pracownika korzystającego z samochodu służbowego

Zasada ogólna

Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego z przeznaczeniem do celów prywatnych, w części finansowanego przez pracodawcę, należy uwzględnić zarówno w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takie świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy i równocześnie nie mieści się w zakresie wyłączenia przewidzianego przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Reasumując – nieodpłatne świadczenie w postaci udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wyjątki od oskładkowania

W związku z wprowadzeniem zmian w sposobie uwzględniania przychodu z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów prywatnych (przychód ryczałtowy) nie uległy zmianie zasady obliczania podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zatem zawsze, kiedy pracodawca rozpoznaje u pracownika przychód z tego tytułu, przychód ten zwiększa podstawę do naliczania składek do ZUS.

Wyjątkiem, kiedy dysponowanie przez pracownika służbowym samochodem po godzinach pracy nie jest uznawane za jego przychód jest sytuacja, kiedy z pracownikiem zawarto umowę na mienie powierzone z poleceniem pieczy nad rzeczą (np. parkowanie na parkingu strzeżonym lub garażu). W takiej sytuacji uznaje się, ze dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy oraz powrót należą do jego obowiązków służbowych, nie stanowią wykorzystania pojazdu do celów prywatnych, nie stanowią więc również przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustaw podatkowych. W takiej sytuacji używanie samochodu służbowego nie zwiększa podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie