Ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Zamierzasz w swojej firmie zwiększyć działalność badawczo–rozwojową (B+R)? A może zastanawiasz się nad stworzeniem startupu? Jeśli tak, to teraz jest dobry moment, aby swoje pomysły wdrożyć w życie. Od początku 2018 r. ułatwią Ci to kolejne zmiany w ustawach, zwłaszcza podatkowych, zachęcające przedsiębiorców do działalności B+R.

Nowe przepisy podwyższają kwotę maksymalnego odliczenia wszystkich  kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%.

Koszty  kwalifikowane  podlegają odliczeniu,  jeżeli  nie  zostały  podatnikowi  zwrócone  w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Oznacz to, że raz odliczone od podstawy obliczenia podatku koszty kwalifikowane z tytułu nabycia np. materiałów lub surowców, nie mogą być odliczane przez podatnika ponownie np. po wytworzeniu z nich środka trwałego, jako odpisy amortyzacyjne.

Ponadto, rozszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych m.in. o:

 • koszty nabycia sprzętu specjalistycznego (innego niż środki trwałe np. naczynia i przybory laboratoryjne, urządzenia pomiarowe),
 • należności z tytułu umów o dzieło, umów zlecenia,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zaliczenie przez centra badawczo-rozwojowe odpisów amortyzacyjnych od budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do prac B+R oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych uzyskanych od osób trzecich,
 • wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R.

Dodatkowo zmiany obejmują:

 • korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
 • finansowanie startupów – doprecyzowanie sposobu opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały,
 • obowiązek zwrotu otrzymanej ulgi B+R jeśli w okresie 3 lat podatkowych nastąpi likwidacja działalności gospodarczej (przy tzw. zwrocie gotówkowym dla nowych przedsiębiorców).
 • wykazywanie przez przedsiębiorców w części sprawozdania finansowego – Dodatkowe informacje i objaśnienia, wysokości poniesionych kosztów związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi, które nie zostały ujęte w aktywach bilansu.

Zmiany w sferze nauki:

 • umożliwienie uczelniom tworzenia więcej niż jednej spółki celowej oraz zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą,
 • możliwość przystępowania do spółek kapitałowych z innymi uczelniami lub instytutami badawczymi czy instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk,
 • umożliwienie uczelniom wyższym i PAN tworzenie tzw. spółek infrastrukturalnych przeznaczonych do zarządzania infrastrukturą badawczą, mogących tworzyć  np. dobrze wyposażone laboratoria badawcze z dostępem dla naukowców i firm zewnętrznych,
 • umożliwienie prowadzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia monitoringu losu doktorantów.

Wprowadzono rozwiązanie, które daje przedsiębiorcy możliwość ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego. Jest to możliwe na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorca, którego przeważająca działalność to badania i rozwój ma  przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych od 2,5 mln zł do 5,00 mln zł oraz, gdy stanowi to co najmniej 70% wytworzonych produktów lub usług w ramach B+R.

Instytucje wspierające rozwój gospodarczy otrzymują prawo udzielania pomocy finansowej a także niefinansowej innym podmiotom:

 • umożliwienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) udzielania zwrotnej pomocy finansowej np. pożyczek, wsparcia kapitałowego, poręczenia,
 • umożliwienie wsparcia przez Urząd Dozoru Technicznego w formie bezzwrotnej pomocy finansowej lub pomocy niefinansowej, jednostkom naukowym i instytucjom kultury działającym na rzecz poszerzania świadomości podmiotów m.in. wytwarzających i eksploatujących urządzenia techniczne oraz popularyzujących wiedzę techniczną,

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie