Ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Zakładasz startup? Twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową? Od stycznia 2017 roku wprowadzono szereg rozwiązań dla firm, które inwestują w badania i rozwój. Wśród nich m.in. są większe ulgi podatkowe oraz rozwiązania zachęcające uczelnie i pracowników naukowych do komercjalizacji wyników badań powstałych na uczelni.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Wśród zachęt podatkowych dla firm prowadzących działalnosć B+R i (badawczo-rozwojową) i korzystających z ulgi na badania i rozwój są m.in.:

 • Zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku:
  • dla kosztów osobowych – z 30% do 50% dla wszystkich podatników,
  • dla pozostałych kosztów kwalifikowanych – z 20% do 50% w przypadku podatników będących MŚP oraz z 10% do 30% dla pozostałych podatników.
 • Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych, które przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

        Pozostałe koszty kwalifikowane, wynikające z dotychczas obowiązującego prawa to:

 • Wydłużenie z trzech do sześciu lat okresu, w którym przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć poniesione koszty.

Rozwiązanie wychodzi naprzeciw tym firmom, w których efekty prowadzonych prac (przychody) mogą pojawić się po dłuższym czasie i dotychczasowy termin nie pozwoliłby na skorzystania z ulgi podatkowej. Dodatkowo w przypadku nowo powstałych przedsiębiorstw (start-up), które nie wykazują dochodów albo wykazują dochody za małe do pełnego skorzystania z ulgi podatkowej, wprowadzono rozwiązanie polegające na możliwości ubiegania się o zwrot gotówkowy (w zależności od przyjętej skali podatkowej) potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

Wysokość zwrotu wynosi:
 • dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej - 18% niewykorzystanej kwoty odliczenia,
 • dla podatników opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym - 19% nieodliczonej, przysługującej im kwoty.

Małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców ww. zasady obowiązują również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Regulacje nie dotyczą podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Przysługującą podatnikowi kwotę zwrotu wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Kwota ta stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożone zostało zeznanie, w którym wskazano kwotę zwrotu podatnik zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty wykazanej w zeznaniu.

 • Zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym własności intelektualnej wnoszonej czy to przez wynalazców – osoby fizyczne czy instytucje (np. uczelnie) do spółki w zamian za wydane im instrumenty kapitałowe (udziały, akcje).

Nominalna wartości udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wniesioną własność intelektualną, nie będzie zaliczana do przychodów podlegających opodatkowaniu. Zachęci to pomysłodawców, np. wywodzących się z uczelni, do komercjalizowania rozwiązań, nad którymi dotychczas pracowali, bez obaw o ciążące nad nimi zobowiązania podatkowe.

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji (księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów) wyodrębnić koszty działalności B+R.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Prawo do odliczenia nie przysługuje także podatnikowi, jeżeli prowadził w roku podatkowym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Ułatwienia dla naukowców

Przepisy mają także zachęcić naukowców do wdrażania biznesowego efektów badań. Wśród rozwiązań są m.in.:

 • Uproszczenie procedury nabywania przez naukowców praw majątkowych do wynalazków.

Naukowiec pracujący na uczelni publicznej, jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych, będzie musiał w ciągu 14 dni (od zgłoszenia uczelni informacji o wynikach badań) złożyć oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wynalazków i związanego z nim know-how. Następnie uczelnia w terminie do 3 miesięcy podejmie decyzję o uwłaszczeniu bądź jej odmowie. Jeśli decyzja będzie pozytywna uczelni przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie praw w wysokości do 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej. Jeśli naukowiec nie złoży oświadczenia o zainteresowaniu komercjalizacją uczelnia automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 • Wydłużenie na czas nieokreślony okresu (likwidacja dotychczasowych 5 lat), podczas którego naukowcy i uczelnie mogą czerpać korzyści z komercjalizacji.
 • Zobowiązanie jednostek naukowych do przeznaczania na komercjalizację 2 % środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego.

Szukasz więcej informacji? Zobacz broszurę MF na temat odliczania kosztów działalności B+R.

Więcej informacji ogólnych na temat podatków znajdziesz w poradniku formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Jeśli intetesujesz się możliwościami dofinansowania dla nowoczesnych firm, sprawdź ofertę Polskiego Funduszu Rozwoju

Podstawa prawna

Ułatwienia wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (tzw. mała ustawa o innowacyjności)

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie