Odliczanie kosztów pracowniczych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Prowadzisz firmę badawczo-rozwojową i zatrudniasz pracowników? Możesz odliczyć koszty poniesione na zatrudnianie pracowników w tym celu.  

Odliczyć możesz tylko i wyłącznie koszty poniesione w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy tj.

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
  • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Uwaga!  Ulga nie dotyczy zatrudniania osób na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Dodatkowo odliczeniu w ramach ulgi B+R nie podlegają składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na czym polega ulga?

Preferencja przyznana podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, polega na tym, że koszty związane z tą działalnością dwukrotnie wpływają na wysokość podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Po raz pierwszy – podatnicy ujmują koszty pracownicze w kosztach uzyskania przychodu na zasadach ogólnych (w 100%).

Natomiast po raz drugi – poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów pracowniczych w ramach ulgi B+R, w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków pracowniczych, ujętych już wcześniej przez podatnika w kosztach podatkowych.

W rezultacie przedsiębiorca może wykorzystać podatkowo konkretny wydatek pracowniczy (dany koszt) w 150% – tj. najpierw ujmując go jako koszt uzyskania przychodu (100%), a następnie odpisując od obliczonej już podstawy opodatkowania (będącej na ogół po prostu dochodem tego podatnika) 50% tego samego wydatku.

Jeżeli jesteś podatnikiem PIT to ulga przysługuje zarówno przy rozliczaniu według skali podatkowej, jak i przy zastosowaniu 19% stawki liniowej.

Dodatkowe informacje o ulgach B+R znajdziesz w artykule: Ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Rozliczanie ulgi krok po kroku

1. Ewidencja czyli wysokość kosztów pracowniczych

Masz łatwy do zidentyfikowania jako koszt kwalifikowany.

W przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, należy wyodrębnić (wyłączyć z ulgi B+R) tą część wynagrodzenia, która nie jest związana z realizacją działalności B+R. Wskazane jest, aby dla celów dowodowych, prowadzić ewidencję czasu pracy, poświęconej przez pracownika na działalność badawczo-rozwojową. Tylko w taki sposób będziesz miał prawo do ulgi. W przeciwnym razie kosztów pracowniczych nie będziesz mógł sobie odliczyć w ramach ulgi B+R.

2. 50% kosztów

Limit odliczeń kosztów pracowniczych jest stały bez względu na wielkość firmy i zawsze wynosi 50% tych kosztów.

3. Kwota ulgi

Trzeba określić kwotę przysługującej ulgi B+R z tytułu kosztów pracowniczych związanych z działalnością badawczo rozwojową. Wartość kosztów pracowniczych należy pomnożyć przez procentową wysokość limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych tj. 50%.

4, Pomniejszone roczne zeznanie podatkowe 

Koszty pracownicze w ramach ulgi B+R odlicza się w zeznaniu za rok podatkowym, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli poniosłeś za rok podatkowy stratę, albo wielkość podstawy opodatkowania jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń, to masz prawo odliczyć (w całości lub w część) ten koszt w zeznaniach podatkowych za kolejne lata (następujące po sobie 6 lat podatkowych).  Może to być 6 lat bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub mogłeś skorzystać z odliczenia.

Do zeznania rocznego należy dołączyć załącznik CIT-BR lub PIT-BR, w którym wykazuje się m.in. wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych z podziałem na ich rodzaje.

5. Zwrot wydatków na działalność badawczą i rozwojową

Jeżeli masz za mały dochód do opodatkowania lub nie możesz odliczyć ulgi w całości to możesz otrzymać zwrot poniesionych kosztów.  

Bezpośredni zwrot poniesionych kosztów prac badawczo-rozwojowych przysługuje:

  • przedsiębiorcy w roku, w którym rozpoczął działalność,
  • mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom w drugim roku podatkowym prowadzenia tej działalności.

Jeżeli skorzystasz ze zwrotu bezpośredniego, to nie możesz już odliczyć kwot w ramach ulgi na B+R w kolejnych 6 latach podatkowych. 

Uwaga! „Rozpoczęcie działalności" nie dotyczy restrukturyzacji działającej firmy, a faktycznego rozpoczęcie działalności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie