Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Odliczenie podatku VAT od wydatków dokonanych przed rozpoczęciem działalności

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku VAT jako podatku od wartości dodanej. Ma ono gwarantować, że podatek płacony przez podatnika VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności nie będzie stanowił dla niego faktycznego kosztu (obciążenia finansowego).

Prawo do odliczenia podatku VAT jest, co do zasady, ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak przepisy umożliwiają odliczenie podatku z faktur dokumentujących wydatki poniesione przed dniem rejestracji działalności gospodarczej.

Podatnikowi przysługuje, prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT (zawierającej numer PESEL a nie numer NIP) pod warunkiem, że podatnik wykaże, że transakcja była związana z przyszłą działalnością gospodarczą (opodatkowaną). Wpisanie na fakturze VAT numeru PESEL nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na tej fakturze.

Musisz jednak pamiętać, że jeżeli chcesz skorzystać z prawa do odliczenia, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny (art. 88 ust 4 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Okresem rozliczeniowym może być miesiąc lub kwartał (wyboru podatnik dokonuje podczas rejestracji, jako czynny podatnik VAT). Musisz zatem pamiętać, że odliczenie VAT jest ograniczone w czasie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie