Sprzedaż objęta VAT odwróconym

Jeśli zamierzasz sprzedawać innym firmom m.in. sprzęt elektroniczny (telefony, konsole, laptopy) dotyczyć Cię będzie procedura tzw. odwróconego VAT (odwrotnego obciążenia). Polega ona na tym, że to nabywca, a nie sprzedający towar, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku.

Procedury odwrotnego obciążenia podatkiem VAT uregulowane są w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz załącznikach Katalog produktów obejmuje m.in. blachy, złoto w postaci surowca lub półproduktu czy sprzęt elektroniczny, sprzedawany hurtowo.

Faktura stwierdzająca dokonanie dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia nie zawiera danych dotyczących:

 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto,
 • kwoty podatku.

Powinna być ona opatrzona adnotacją ODWROTNE OBCIĄŻENIE, co rodzi obowiązek rozliczenia przez nabywcę.

Kto jest uprawniony

Procedura odwróconego VAT stosuje się gdy:

 • dostawca jest podatnikiem u którego sprzedaż nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku (limit 200 tys. zł)
 • nabywcą jest czynny podatnik VAT;
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, tj. wykorzystanie towarów nie będzie związane wyłącznie do celów działalności zwolnionej z VAT.

Przedsiębiorcy nabywający produkty objęte procedurą muszą pamiętać, że to na nich ciąży obowiązek podatkowy rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

Limit dla elektroniki

W przypadku transakcji, przedmiotem których są wyroby z kategorii elektroniki, takie jak: telefony komórkowe w tym smartfony, komputery przenośne, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (z wyłączeniem części i akcesoriów) – mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie dopiero w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary – bez kwoty podatku – przekroczy 20 000 zł.

Jednolita gospodarczo transakcja, to taka, która obejmuje:

 • umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów z kategorii elektroniki (objętej odwróconym obciążeniem), nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,
 • więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych

Od 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy o VAT, mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte zostały niektóre kategorie usług budowlanych i montażowych. Do takich usług należą m.in. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków), roboty ziemne, roboty tynkarskie, malarskie itd.  Pełną listę znajdziesz w załączniku 14 do ustawy VAT.

Obowiązki informacyjne

Pamiętaj, że podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie), są obowiązani składać w Urzędzie Skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym" (VAT-27). Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obo-
wiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Korekta informacji VAT-27
W przypadku zmiany wartości dostaw towarów objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT. Korektę należy złożyć niezwłocznie, jeżeli w złożonej uprzednio informacji wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw z innego powodu niż błąd. Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu (VAT-27). Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty).

Więcej na temat VAT-27 znajdziesz w publikacji Informacje podsumowujące w obrocie krajowym.

Rozliczanie

Nabywca rozlicza wartość podatku VAT od zakupionego towaru jednocześnie po stronie podatku należnego jak i naliczonego (transakcja neutralna pod względem VAT). Prawo do odliczenia tego podatku przysługuje nabywcy na zasadach ogólnych (tj. w takim zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych), w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik (nabywca) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych przez podatnika. Podstawa opodatkowania obejmuje:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od nabywcy.

Deklaracje

 • Dostawca wypełniając deklarację VAT-7, VAT-7K* wykazuje łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia (w rubryce dla dostawców dotyczącej towarów, dla których podatnikiem jest nabywca)
 • Nabywca obowiązany jest do wykazania tych transakcji w deklaracji VAT-7, VAT-7K* w części C w poz. 34 i 35 i jednocześnie – jeżeli towar będzie wykorzystywany przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych – ma prawo do odliczenia w części D.2. odpowiednio w poz. 42 i 43 (jeżeli zakup będzie zaliczony u podatnika do środków trwałych) lub w poz. 44 i 45 (w przypadku nabycia towarów pozostałych).

*Podane numery rubryk dotyczą formulatrzy VAT-7(16), VAT-7K(10).

Dodatkowe informacje na temat rozliczenia podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia.

Dowiedz się na temat zmian w VAT od 2017 r.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie