Rozliczenie VAT przy wewnątrzwspólnotowym imporcie usług

Nawet jeśli Twoja firma działa wyłącznie na krajowym rynku, powinieneś znać podstawowe zasady roliczania tzw. importu usług. Będziesz miał z nim do czynienia np. w sytuacji, gdy reklamujesz się na popularnych portalach społecznościowych albo wyszukiwarkach internetowych, a fakturę za usługę otrzymujesz np. z Irlandii.

Import usług na gruncie ustawy o VAT

Przez import usług – zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) – należy rozumieć świadczenie usług:

  • w których usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT (usługi związane z nieruchomościami), podatnik ten nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny" lub jako „podatnik VAT zwolniony" zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT.
  • w których podatnikiem z tytułu ich wykonania jest usługobiorca (nabywający usługi) posiadający siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce i który jest podatnikiem podatku VAT. Usługobiorcą w tym przypadku jest też osoba, niebędąca podatnikiem podatku VAT, zarejestrowana lub zobowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT  

Generalnie zakup usług od kontrahentów zagranicznych przy łącznym zaistnieniu wyżej wymienionych przesłanek zobowiązuje nabywcę do rozliczenia VAT.

Jak rozliczać import usług

Faktura VAT otrzymana za usługę od kontrahenta zagranicznego musi spełniać wymogi ustawy o VAT, a zarówno kontrahent jak i polski przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik unijny. Rejestracji dokonujesię na formularzu VAT-R (więcej na ten temat znajdziesz w poradniku dotyczącym rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych). Po rejestracji przedsiębiorca staje się posiadaczem numeru NIP-UE.

Otrzymany od zagranicznego kontrahenta dokument narzuca na polskiego przedsiębiorcę obowiązek obciążenia usługi  23% VAT należnym. 

Podstawą opodatkowania będzie wartość usługi (art. 30c ust.1 ustawy o VAT). Pamiętaj, że wartość faktury wystawionej w walucie obcej przeliczasz na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Co ważne, od 2014 roku nie obowiązuje nakaz sporządzania faktury wewnętrznej, obciążającej przedmiotowym podatkiem. Obecnie odpowiedniego naliczenia można dokonać na dokumencie polecenia księgowania lub nawet na samej fakturze VAT.

W przypadku podatników niezwolnionych z podatku VAT, rozliczenie importu usług będzie podatkowo neutralne, ponieważ za obowiązkiem obciążenia podatkiem VAT należnym idzie także prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Obie strony opodatkowania sprawozdawane są standardowo na deklaracji VAT – 7.

Import usług nie wymaga składania informacji podsumowującej VAT-UE.

W gorszej sytuacji są podmioty zwolnione z podatku VAT – w tym przypadku import usług wymaga doliczania VAT należnego do otrzymanej faktury, bez prawa do odliczenia VAT naliczonego. Powstałe zobowiązanie podatkowe podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego w ślad za deklaracją VAT-9M. Zapłacony podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodu.

Zapoznaj się z objaśnieniami Ministerstwa Finansów na temat wypełniania m.in. deklaracji VAT-7. 

Dodatkowe informacje

Zobacz wyjasnienia Ministestwa Finansów dotyczące wybranych sytuacji związanych z powstaniem obowiązku podatkowego przy imporcie usług:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie