Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Rolnik ryczałtowy

Jeśli nabywasz towary od tzw. rolnika ryczałtowego, albo prowadzisz działalność tej formie, pomocne mogą być informacje dotyczące rozliczeń w tego typu działalności. Rolnicy ryczałtowi (dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze) nie są zobowiązani do rejestracji jako czynny podatnik. Taki przedsiębiorca nie jest teź zobowiązany wystawiać faktury, a także nie ma obowiązku ewidencjonowania własnego obrotu gospodarczego.

Rolnik ryczałtowy sprzedając dany towar nie wystawia faktury jako sprzedawca lecz otrzymuje od kupującego fakturę VAT-RR, uprawniającą do ubiegania się o zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa.

Jak powinien wyglądać dokument? Poza oznaczeniem „Faktura VAT RR" dokument powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 • nazwy nabytych produktów rolnych;
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Dodatkowo, niezbędnym jest aby na fakturze znalazło się oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie