Ustalenie właściwości naczelnika US i innych organów właściwych do uiszczania należnych podatków

Zgodnie z ogólną zasadą właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spółek zarejestrowanych w KRS).

Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bądź miejsca wykonywania czynności podlegających podatkowi może wpłynąć na zmianę Twojego Urzędu Skarbowego. Jeśli zmiana warunkująca nową właściwość Urzędu Skarbowego nastąpiła w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczkę za ten okres należy wpłacić już do nowego urzędu skarbowego.

Jeżeli chcesz ustalić adres właściwego urzędu skarbowego, pomożemy Ci. Skorzystaj z wyszukiwarki instytucji.

PIT

Dla rozliczenia podatku dochodowy od osób fizycznych (PIT) właściwy jest Urząd Skarbowy według miejsca zamieszkania.

Wyjątkiem od ogólnej zasady określenia właściwości US dla rozliczenia PIT jest karta podatkowa.Organ właściwy przy takiej formie opodatkowania określa się według położenia zorganizowanego zakładu określonego we wniosku CEIDG.

CIT

Dla rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy (jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

VAT

Od 1 stycznia 2016 r., w świetle art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, właściwy dla podatnika jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) albo adres siedziby.

PCC

Dla rozliczania podatku od czynności cywilnoprawatnych (PCC) organem podatkowym właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego.

Właściwość konkretnego urzędu w sprawach PCC od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane w kraju – ustala się wg poniższych zasad:

W przypadku przeniesienia:

 1. własności nieruchomości,
 2. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz
 4. wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
  1. prawa do domu jednorodzinnego i - prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub
  2. prawa użytkowania wieczystego

- właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jeżeli podpisujesz umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą przeniesienia nieruchomości to notariusz, jako płatnik podatku, pobiera PCC i sam przekazuje go do urzędu skarbowego. Nie musisz już składać deklaracji PCC-3 i wpłacać podatku do urzędu skarbowego. 

W pozostałych przypadkach właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika.

W przypadku, gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie (każdy z podatników odpowiada za zapłatę całej kwoty podatku) – właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów.

W przypadku PCC od zawarcia lub zmiany umowy spółki – właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w żaden powyższy sposób – właściwym organem podatkowym w zakresie PCC jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy.

Podatek akcyzowy

Dla rozliczenia podatku akcyzowego właściwymi organami podatkowymi są naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych. Ogólna zasada stanowi, że właściwość miejscową organów podatkowych ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Od ww. zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową określa się dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby,
 • osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania.

Od 1 stycznia 2016 r. jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo, może być jeden z tych organów, wskazany przez podatnika w złożonym przez niego oświadczeniu. Jednakże niewykonywanie czynności w obszarze właściwości wskazanego organu podatkowego przez 12 miesięcy skutkuje ponownym ustaleniem jej na zasadach ogólnych.

W sytuacjach:

 • ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;
 • przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 • powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego;
 • właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są ww. czynności.

Jeżeli nie można ustalić właściwości według ww. sposobów właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatku akcyzowym, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Centra obsługi podatnika

W Polsce funcjonuje 50 centrów obsługi podatnika, dzięki którym podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie skarbowym, ale także w wybranych miejscach na terenie kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Listę urzędów znajdziesz na stronach MF.

Podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata targowa

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, i o wysokości stawek decyduje rada gminy, która jednak nie ma pełnej dowolności. Górne stawki określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). Jest to jeden z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatku od nieruchomości, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Podatek od środków transportu

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatku od środków transportu, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż wskazane w ustawnie zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej. Organem właściwym w sprawach opłaty targowej organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się targowisko.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o opłacie targowej, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie