Dlaczego warto korzystać z usług doradców podatkowych?

Zawód doradcy podatkowego łączy w sobie elementy profesji prawnika i doradcy finansowego. Jego praca polega na udzielaniu porad i opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, stałej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna zobowiązuje doradców podatkowych do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną, doradca podatkowy musi mieć nieskazitelny charakter, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Co może robić i jakie obowiązki ma doradca podatkowy?

Krótka charakterystyka zawodu:

 • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym;
 • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu;
 • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego;
 • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa;
 • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień, prowadzenie ksiąg i innych ewidencji, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych;
 • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy;
 • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji;
 • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • posiadać wyższe wykształcenie, oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 • odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 • złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu) lub być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Więcej znajdziesz na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Dlaczego warto współpracować z doradcą podatkowym?

Kompleksowość obsługi i optymalizacja kosztów

Doradcy podatkowi chronią interesy podatników i przedsiębiorstw dążąc do realizacji ich podstawowego prawa – zapłaty podatku w kwocie nie wyższej i nie niższej niż należna na podstawie obowiązującego prawa. Jest to możliwe dzięki ustawowej regulacji wykonywania zawodu doradcy podatkowego, rygorystycznej etyce zawodowej. Do kompetencji doradcy podatkowego należy nie tylko reprezentacja podatników w postępowaniach kontrolnych lub podatkowych. Doradcy sporządzają zeznania i deklaracje podatkowe, usługowo prowadzą księgi podatkowe i księgi rachunkowe, zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, oferują kompleksowe doradztwo dotyczące wszelkich należności publicznoprawnych – podatków i opłat lokalnych, podatków od spadków i darowizn, czy opłat wnoszonych do budżetów terytorialnych. Pomagają klientom racjonalnie gospodarować finansami i zaoszczędzić znaczne kwoty.

Od małego do dużego biznesu

Doradcy podatkowi są pomocni już na etapie planowania i rejestrowania działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z doradcą podatkowym zyskujesz wsparcie niezbędne do racjonalnego zarządzania jej finansami. Zadaniem doradcy podatkowego jest nie tylko optymalizacja podatków i dbanie o prawidłowe rozliczenie z fiskusem, ale również wskazywanie rozwiązań, które zapewniają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Doradca podatkowy pełnomocnikiem - pewność i wygoda

Doradcy podatkowi reprezentują podatników przed organami: podatkowymi, kontroli skarbowej, administracji celnej, a także przed innymi organami administracji państwowej i terytorialnej, np. w sprawach ubezpieczeń społecznych (przed ZUS) czy opłat lokalnych. W praktyce oznacza to, że  udzielając pełnomocnictwa doradcy podatkowemu będziesz reprezentowany przez niego we wszelkich kontaktach z urzędami, a przypadku wystąpienia sporu - przed organem odwoławczym oraz wojewódzkim lub naczelnym sądem administracyjnym. Wysokie kompetencje - wiedza weryfikowana egzaminem państwowym, praktyka i obligatoryjnie podnoszone kwalifikacje zawodowe sprawiły, że doradcy podatkowi coraz częściej reprezentują podatników i płatników w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz znaleźć doradcę w Twojej okolicy, skorzystaj z wyszukiwarki doradców podatkowych

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie